FAMILIE HEIDA

Koppelingen met andere families

Imkje Jans HEIDA                           met         Eitze Meeuwes HOEKSTRA,  

Stijntje Jeips HEIDA                        met         Anne Eitzes HOEKSTRA

Corneliske Sipkes HEIDA              met         Jouke Durks de VRIES  (familie de Roos)

Jan Jeips HEIDA                              met         Saakje Eitzes HOEKSTRA

Martje Tjeerds HEIDA                   met         Jeip Annes HOEKSTRA

Sipke Pieters HEIDA                       met         Harmke Jans BLOKSTRA

Jeep Jans HEIDA                             met         Grietje Arents JELLEMA

Jan Jans HEIDA                               met         Ytje Annes HOEKSTRA

Arend Jeeps HEIDA                         met         Wietske Jans BRANDENBURG

Saakje Arends HEIDA                     met         George Heintjes van der VEEN

Folkert Jeeps HEIDA                      met         Martje Roels BRANDENBURG

Hendrika Folkerts HEIDA             met         Sijbolt Feddes NIJHOLT

Rinze Jacobs HEIDA                       met         Ienskje BRANDENBURGI

 

 

 

Hieronder zijn alleen opgenomen de nazaten van Jeip Jans van 1680 IIIa hieronder, die in een mannelijke lijn de naam Heida dragen. Daarnaast zijn er nog vele takken die op andere gronden de naam Heida dragen. Als voorbeeld mag worden genoemd de nazaten van Corneliske Jans – een kleindochter van Jeip Jans – die met een andere tak Heida trouwde en op die manier zorgde voor veel nakomelingen met de naam Heida.

 

Ia.        Alle Jans . Alle Jans treed in 1640 op als huurder van de boerderij van zijn vader Jan Rykeles. Deze boerderij "Zathe 23, was waarschijnlijk gelegen aan de noordzijde van de Weversbuurt(Katlijk) tussen Aaltjelaan en huidige Jan Jonkmanweg. Alle Jans wordt op 28jan1664 als nieuwe kerkvoogd van Katlijk genoemd. .

             Uit een onbekende verbintenis:

1.              Jan Alles HEIDA zie verder IIa.

 

 

IIa.      Jan Alles HEIDA, geb. 1640, tr. met Ymkjen Jeips. Jan Alles en Ymkjen Jeips, worden 6 april 1644 nog in Katlijk vermeld, enkele jaren later treffen wij hen aan op de heide onder Oudeschoot, zathe (Oudeschoot nr. 2), waarschijnlijk vlakbij huidig hotel Tjaarda, voorheen "Heidewoud" en nog eerder "Oude Heide".

             Uit dit huwelijk:

1.              Jeip Jans HEIDA zie verder IIIa.

 

 

IIIa.    Jeip Jans HEIDA, geb. 1680 te Oranjewoud, overl. 1760 te Bovenknijpe, 80 jr. oud, tr. Met Saakjen Sipkens, geb. 1694 te Zestienroeden, overl. 1771, 77 jr. oud. Saakje werd waarschijnlijk op 1feb1771 te Bovenknijpe begraven

             Uit dit huwelijk:

1.              Jan Jeips HEIDA zie verder IVa.

2.              Meint Jeips HEIDA zie verder  IVb.

 

 

IVa.     Jan Jeips HEIDA, geb. 17 feb 1711, tr. 22 nov 1741 op 30‑jarige leeftijd met Akke Roels .

             Uit dit huwelijk:

1.       Saakjen Jans HEIDA, geb. 6 jan 1744, tr. 3 mei 1773 op 29‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Wiebe Sjirps WIERDA, geb. 24 jul 1744. Saakje kreeg 2 zonen en 3 dochters en woonde in Echten later in Benedenknijpe.

2.       Corneliske Jans HEIDA, geb. 25 mrt 1746. Corneliske wordt als stamhoudster genoemd van een andere HEIDA - tak.

3.       Jeip Jans HEIDA zie verder Va.

4.       Roel Jans HEIDA zie verder Vb.

5.       Foekje Jans HEIDA, geb. 19 mrt 1756 en is waarschijnlijk jong overleden

6.       Sipke Jans HEIDA zie verder Vc.

7.       Imkje Jans HEIDA, geb. 22 jul 1762, overl. 9 feb 1830 te  Oudeschoot, 67 jr. oud. Imkje trouwde 7mei1786 met Eitze Meeuwes HOEKSTRA en had 3 zonen en 3 dochters.

 

 

IVb.     Meint Jeips HEIDA, geb. 27 jun 1715 te Oranjewoud, tr. met Geiske Pieters.

             Uit dit huwelijk:

1.              Jeip Meints HEIDA zie verder Vd.

2.              Pieter Meints HEIDA zie verder Ve.

3.              Wolter Meints HEIDA, geb. 1754. Over Wolter is weinig bekend, waarschijnlijk jong en ongehuwd overleden.

4.              Saakjen Meints HEIDA, geb. 2 feb 1762; overl. 29 okt 1848; tr. op 7 mei 1786 met Sipke Jans HEIDA geb 10 jan 1759, overl 2sep1842, zv Jan Jeips HEIDA en Akke Roels.

 

 

Va.      Jeip Jans HEIDA, geb. 2 jan 1749, overl. 28 jun 1816 te Mildam, 67 jr. oud, trouwde 19  1780 op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Popkje Pieters LANGIUS , geboren 2 januari 1749, overl. 1790, 40 jaar oud. En hertrouwde 17 aug 1795 op 46‑jarige leeftijd met de 30‑jarige Ytje Hommes KUIPER, geb. 24 mrt 1765 te  Nieuweschoot, overl. 19 jun 1857 te Mildam, 92 jr. oud; dochter van Homme Edes en Wijtske Egberts, beiden voor 1857 overleden

                        Jeip Jans nam 21dec1811 te Mildam (akte 214) voor zich zelf en de kinderen Jan 16, Homme 3, Wietske 28, Akke 26 en Stijntje 14 jaar oud de naam Heida aan; hij benoemde zijn vrouw tot voogdes over de kinderen uit het 2e huwelijk en tot toeziende voogd zijn neef Pieter Jeeps HEIDA. Zijn nalatenschap bedroeg f. 28.270,‑, een fors bedrag een koe kostte f. 40,‑ en een hectare land f. 260,‑ in die tijd.

             Uit het 1e huwelijk:

1.        Wietske Jeips HEIDA, geb. 22 okt 1782, overl. 29 okt 1813 te Oudeschoot, 31 jr. oud, tr. 2 jan 1803 op 20‑jarige leeftijd met de 31‑jarige Andries Jans SIEZENGA, geb. 1772.  Haar vader Jeip Jans overleefde zijn dochter en benoemt over haar 2 zonen en 3 dochters zijn broer Sipke Jans Heida en zijn zwager Eitje Meeuwes Hoekstra tot administrateurs, terwijl zijn schoonzoon uit de voogdij werd ontzet.

2.       Akke Jeips HEIDA, geb. 18 okt 1784, overl. 2 apr 1820 te  Mildam, 35 jr. oud, tr. 29 nov 1807 op 23‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Sjoerd Jacobs VELLINGA, geb. 13 jan 1786.

             Uit het 2e huwelijk:

1.              Jan Jeips HEIDA zie verder VIa.

2.              Stijntje Jeips HEIDA, geb. 4 jan 1797 te Oudeschoot, overl. 2 jul 1853, 56 jr. oud. Stijntje trouwde op 16mei1821 met Anne Eitzes HOEKSTRA  (zoon van Eitze Meeuwes Hoekstra en Imkje Jans Heida; en had 5 zonen en 2 dochters.

3.              Homme Jeips HEIDA zie verder VIb.

 

 

Vb.      Roel Jans HEIDA, geb. 17 dec 1751, overl. 29 jan 1817 te Nieuwehorne, 65 jr. oud, tr. 7 mei 1780 op 28‑jarige leeftijd met de 29‑jarige Janke Tjeerds NIJENHUIS, geb. 2 dec 1750, overl. 27 jun 1799, 48 jr. oud. Roel Jans nam op 12 december 1811 te Mildam (akte 74) voor zich zelf en de kinderen Tjeerd 20, Jan 16 Akke 28, Antje 26 en Foekje oud 23 jaar de naam Heida aan;

             Uit dit huwelijk:

1.              Akke HEIDA, geb. 6 aug 1782, overl. na aug 1782.

2.              Akke HEIDA, geb. 4 aug 1783, overl. 11 apr 1865 te Katlijk, 81 jr. oud. Akke trouwde op 18mei1806 met Tjeerd MEINA, veehouder. en kreeg 2 zonen en 1 dochter

3.              Antje HEIDA, geb. 5 okt 1785, overl. 19 aug 1880, 94 jr. oud. Antje trouwde 13mei1810 met Pieter Fokkes van BARTJES en kreeg 3 dochters.

4.              Foekje HEIDA, geb. 14 jul 1788, overl. 11 jun 1870 te Nieuwehorne, 81 jr. oud. Foekje trouwde op 19feb1809 met Marcus Jacobs HOGEVEEN en kreeg 2 zonen en 2 dochters.

5.              Tjeerd Roels HEIDA zie verder VIc.

6.              Jan Roels HEIDA zie verder VId.

 

 

Vc.       Sipke Jans HEIDA, geb. 10 jan 1759, overl. 2 sep 1842 te Mildam, 83 jr. oud, tr. 7 mei 1786 op 27‑jarige leeftijd met (zijn nicht) de  24‑jarige Saakjen Meints HEIDA, geb. 2 feb 1762, overl. 29okt 1848 te Mildam, 86 jr. oud, dr. van Meint Jeips HEIDA en  Geiske Pieters.

             Uit dit huwelijk:

1.              Geiske Sipkes HEIDA, geb. 7 jun 1787 te Brongerga, overl.19mrt1815 te Brongerga,27 jr.oud.

2.              Jan Sipkes HEIDA zie verder VIe.

3.              Akke Sipkes HEIDA, geb. 29 mrt 1791 te Brongerga, overl. 23 feb 1855 te Mildam, 63 jr. oud. Akke trouwde 23mei1821 met Ayse Jeens STOKER  had 1 dochter Saakje, die trouwde met haar neef Sipke Jans Heida

4.              Corneliske Sipkes HEIDA, geb. 10 dec 1793, overl. 1 apr 1833 te Nieuwehorne, 39 jr. oud. Corneliske trouwde met Jouke Durks de VRIES en kreeg 3 kinderen.

5.              Meint Sipkes HEIDA, geb. 1 jan 1797 te Brongerga, overl. na jan 1797.

6.              Klaas Sipkes HEIDA zie verder VIf.

7.              Jeip Sipkes HEIDA, geb. 27 jul 1804 te Brongerga, overl. na jul 1804.

 

 

Vd.      Jeip Meints HEIDA, geb. 15 mei 1746, overl. 1 okt 1827, 81 jr. oud, tr. 17 aug 1777 op 31‑jarige leeftijd met Antje Geerts.

             Uit dit huwelijk:

1.              Sipke Jeips HEIDA, geb. 27 jun 1778. Sipke is waarschijnlijk voor 1811 al overleden, waarschijnlijk ook ongehuwd

2.              Meint Jeips HEIDA zie verder VIg.

 

 

Ve.       Pieter Meints HEIDA, geb. 1 mrt 1750, overl. 27 sep 1825, 75 jr. oud, tr. 30 jun 1776 op 26‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Akke Lammerts KNIJPENGA, geb. 1750, overl. 24 jan 1829, 79 jr. oud. Pieter Meints nam op 14dec1811 te Knijpe (akte 119) de naam Heijda aan voor hemzelf en de kinderen Lammert 33, Meynt  30, Sipke 24, Boele 18 en Klaas 11 jaar oud; de familie ging later als Heida door het leven.

             Uit dit huwelijk:

1.              Geiske HEIDA, geb. 12 okt 1777, overl. v. jan 1811.

2.              Meint Pieters HEIDA zie verder VIh.

3.              Sipke Pieters HEIDA zie verder VIi.

4.              Lammert HEIDA, geb. 1788, overl. 4 sep 1862, 74 jr.oud;  is ongehuwd overleden.

5.              Boele Pieters HEIDA zie v erder VIj.

6.              Klaas Pieters HEIDA zie verder VIk.

 

 

VIa.     Jan Jeips HEIDA, geb. 30 aug 1795 te Mildam, overl. 8 jan 1818 te Oudeschoot, 22 jr. oud, tr. 20 apr 1815 op 19‑jarige leeftijd te Mildam met de 18‑jarige Saakje Eitzes HOEKSTRA, geb. 22 apr 1796 te Gaast, overl. 19 aug 1870 te Nieuweschoot, 74 jr. oud .Jan en Saakje waren neef en nicht

             Uit dit huwelijk:

1.            Jeep Jans HEIDA zie verder VIIa.

2.            Jantje Jans Posthuma HEIDA,geb. 12 jan 1818, overl. 11 jun 1879, 61 jr. oud, tr. 6 mei 1849 op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Jeip Meints HEIDA, geb. 23 jan 1820 te Bovenknijpe, overl. 8 apr 1905, 85 jr. oud , zn. van Meint Jeips HEIDA en Jantje Luitjes de JONG. Jantje werd geboren vier dagen na het overlijden van de vader, vandaar de toevoeging “Posthuma”; en was eerder gehuwd geweest met Roelof Klazes HEERSMA.

 

 

VIb.     Homme Jeips HEIDA, geb. 4 mei 1808 te Mildam, overl. 6 jul 1874, 66 jr. oud, tr. 27 mei 1832 op 24‑jarige leeftijd te Heerenveen S met de 22‑jarige Aaltje Jelles SCHOTANUS, geb. 16 nov 1809 te Katlijk. Aaltje was de dochter van Jelle Klazes Schotanus die op 24sep1830 te Brongerga overleed en van Jeltje Tjeerds Hoekstra, wonende in 1832 te Brongerga

             Uit dit huwelijk:

1.               Jeip Hommes HEIDA, geb. 4 feb 1834 te Mildam, overl. 22mrt 1856 te Mildam, 22 jr. oud.

2.               Jelle Hommes HEIDA zie verder VIIc.

3.               Jan Hommes HEIDA zie verder VIId.

4.               Ytje Hommes HEIDA, geb. 27 okt 1840 te Mildam, overl. 20 mei 1915, 74 jr. oud. Ytje trouwde 1feb1866 met Jan Harms van EK en kreeg 4 zonen en 5 dochters.

5.               Tjeerd Hommes HEIDA zie verder VIIe.

6.               Ede Hommes HEIDA, geb. 16 mrt 1845 te Mildam, overl. 30 jun 1847 te Mildam, 2 jr. oud.

7.               Ede Hommes HEIDA zie verder VIIf.

8.               Jeltje Hommes HEIDA, geb. 16 mei 1853 te Mildam, overl. 28jul1853 te Mildam, 0 jr. oud.

9.               Jeltje Hommes HEIDA, geb. 27 dec 1856 te Mildam, overl. 14 jul 1879, 22 jr. oud. Jeltje trouwde 16mei1878 met Klaas Piers de JONG en kreeg geen kinderen.

 

 

VIc.     Tjeerd Roels HEIDA, geb. 12 apr 1791, overl. 31 jan 1844 te Mildam, 52 jr. oud, tr. 20jul 1817 op 26‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Lijsbeth Sammes NIJENHUIS, geb. 1791.

             Uit dit huwelijk:

1.              Janke HEIDA, geb. 20 jun 1818, overl. na jun 1818.

2.              Antje HEIDA, geb. 6 jan 1820, overl. 7 apr 1834 te Mildam, 14 jr. oud.

3.              Roel HEIDA, geb. 22 jul 1821, overl. 10 dec 1829 te Mildam, 8 jr. oud.

4.              Samme HEIDA, geb. 23 feb 1823, overl. 10 apr 1824 te  Nieuwehorne, 1 jr. oud.

5.              Akke Tjeerds HEIDA,geb. 29 sep 1824, overl. 26 okt 1888 te Nieuweschoot, 64 jr. oud, tr. 8 jul 1849 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Meint Klazes HEIDA, geb. 29 okt 1825 te Brongerga, overl. 19 mei 1881, 55 jr. oud, zn. van Klaas Sipkes HEIDA en Joukje Folkerts BOUMA.

6.              Martje Tjeerds HEIDA, geb. 30 okt 1826, overl. 8 sep 1905 te Mildam, 78 jr. oud. Martje trouwde op 11mei1856 met Jeip Annes HOEKSTRA  en kreeg 1 zoon en 3 dochters; Jeips moeder was Stijntje HEIDA.

7.              Janke Tjeerds HEIDA, geb. 1 mei 1830 te Mildam, overl. 6 sep 1868 te Nieuweschoot, 38 jr. oud. Janke trouwde 10 mei 1857 met Keimpe Abeles WYTSMA en kreeg 1 zoon en 1 dochter; hun dochter Froukje trouwde met Arend  Yntzes HEIDA; hun kleinzoon Keimpe Tjeerds WYTSMA trouwde met Yke Jans HEIDA ;

 

 

VId.     Jan Roels HEIDA, geb. 29 jan 1795, overl. 7 jan 1874, 78 jr. oud, tr. 8 dec 1833 op 38‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Geeske Durks de JONG, geb. 21 mrt 1806, overl. 22jan1878, 71 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.       Janke Jans HEIDA, geb. 1 sep 1834 te Nieuwehorne, overl. 27 feb 1922 te Benedenknijpe, 87 jr. oud.  Janke trouwde 16mei1856 met Siebe Pieters BOSCHKER en kreeg  2 zonen en 2 dochters.

2.       Gatske Jans HEIDA, geb. 22 aug 1836 te Nieuwehorne, overl. 13 dec 1880 te Nieuwehorne, 44 jr. oud.  Gatske trouwde op 14mei1859 met Heere Jelles de VRIES en op 8jul1872 met Jan Hendriks DIJKSTRA en kreeg 2 zonen en 1 dochter; de eerste zoon trouwde met Trijntje Lommes HEIDA;

3.       Roel Jans HEIDA, geb. 2 nov 1838 te Nieuwehorne, overl. 18 sep 1904 te Mildam, 65 jr. oud, tr. 10 mei 1866 op  27‑jarige leeftijd met de 29‑jarige Joukjen Jeeps HEIDA, geb. 25 jun 1836, overl. 2 mei 1898 te Katlijk, 61 jr. oud; Roel was kastelein en had geen kinderen; Roel hertrouwde op 18mei1899 met Martzen Wiebrens HOEKSTRA;

4.       Durk Jans HEIDA, geb. 27 nov 1840 te Nieuwehorne, overl. 13 jun 1915 te Jubbega Schurega, 74 jr. oud. Durk was veehouder in Nieuwehorne en had geen kinderen.

5.       Antje Jans HEIDA, geb. 9 feb 1845 te Nieuwehorne. Antje trouwde op 14mei1868 met Jouke Sipkes de VRIES;

 

 

VIe.     Jan Sipkes HEIDA, geb. 25 aug 1788 te Brongerga, overl. 9 mrt 1856 te Mildam, 67 jr. oud, tr. 25 jun 1814 op 25‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Rigtje Jans BOLTJE, geb. 1786 te Knijpe.

             Uit dit huwelijk:

1.            Sipke Jans HEIDA, geb. apr 1815, overl. 3 mei 1815 te de Knijpe, 0 jr. oud.

2.            Sipke Jans HEIDA zie verder VIIh.

3.            Trijntje Jans HEIDA, geb. 18 feb 1818 te Katlijk, overl. 23 feb 1887, 69 jr. oud. Trijntje is op 2mei1841 gehuwd met Pieter Jurrits SYTSEMA en kreeg 2 zonen en 4 dochters.

4.            Saakje Jans HEIDA, geb. 15 feb 1820 te Katlijk, overl.  28 jun 1892, 72 jr. oud. Saakje trouwde op 10mei1840 met Jelle Tjeerds NIJENHUIS en  kreeg 1 zoon en 4 dochters.

5.            Jan Jans HEIDA, geb. 24 okt 1821 te Katlijk, overl. 31 okt 1821 te Katlijk, 0 jr. oud.

6.            Jan Jans HEIDA zie verder VIIi.

 

 

VIf.     Klaas Sipkes HEIDA, geb. 6 jun 1800 te Brongerga, overl. 5 aug 1874, 74 jr. oud, tr. 5 jun 1825 op 24‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Joukje Folkerts BOUMA, geb. 8 nov 1800 te Oudeschoot, overl. 13 mrt 1872, 71 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Meint HEIDA zie verder VIIj.

2.            Gatske HEIDA, geb. 17 jan 1827 te Brongerga, overl. 7 jun 1860 te Katlijk, 33 jr. oud. Gatske trouwde op 11mei1845 met Hendrik Tjeerds NIJENHUIS, van haar 5 kinderen bleef 1 in leven.

3.            Saakje HEIDA, geb. 28 nov 1828 te Brongerga, overl. 5 dec 1873, 45 jr. oud. Saakje trouwde op 14mei1848 met Anne Jans HEIDA er waren 2 zonen en 2 dochters.

4.            Folkert HEIDA zie verder VIIk.

5.            Geiske HEIDA, geb. 7 feb 1833 te Brongerga, overl. 8 okt 1918 te Oudeschoot, 85 jr. oud. Geiske trouwde 25apr1862 met Fokke Pieters van BARTJES en op 13apr1873 met Rintzen van der MEER. Er waren 1 zoon en 1 dochter.

6.            Sjoukje HEIDA, geb. 16 jan 1835 te Brongerga, overl. 15 jul 1912, 77 jr. oud. Sjoukje trouwde op 10feb1859 met Jan Rommerts SEMPLONIUS en had 2 zonen en 3 dochters; zoon Klaas (15jan1861) heeft “de nakomelingen van Jeip Jans en Saakjen Sipkes” te boek gesteld tot plm 1934.

7.            Sipke HEIDA, geb. 7 nov 1836, ongehuwd overleden op 3 nov 1875 te  Katlijk, 38 jr. oud.

8.            Akke HEIDA, geb. 8 apr 1839 te Mildam, overl. 8 jun  1925, 86 jr. oud. Akke trouwde op 3mei1866 met Heerke Annes de BOER en had 1 zoon en 3 dochters

9.            Rinse Klazes HEIDA zie verder VIIl.

 

 

VIg.    Meint Jeips HEIDA, geb. 29 aug 1781, overl. 31 aug 1822, 41jr. oud, tr. 6 okt 1816 op 35‑jarige leeftijd met de 30‑jarige Jantje Luitjes de JONG, geb. 1786 te Nieuweschoot. Jantje hertrouwde met Andries Jans DAMSTRA.

             Uit dit huwelijk:

1.              Luitzen Meints HEIDA zie verder VIIm.

2.              Antje Meints HEIDA, geb. 23 sep 1817, overl. 11 okt 1893 te Nieuweschoot, 76 jr. oud. Antje trouwde op 5jun1842 met Ebel Hendriks LEGENDAL en kreeg 2 dochters; dochter Janke Ebels  trouwde met Jan Jans HEIDA.

3.              Imkje Meints HEIDA, geb. 1818. Imkje trouwde 5jun1842 met Hendrik Ebel LEGENDAL

4.              Jeip Meints HEIDA zie verder VIIn.

5.              Froukje Meints HEIDA, geb. 9 aug 1822 te Bovenknijpe, overl. 18 okt 1907 te Bovenknijpe, 85 jr. oud. Froukje trouwde 20apr1845 met Meine Annes KREKT en kreeg 3 zonen en 3 dochters

 

 

VIh.     Meint Pieters HEIDA, geb. 1781, overl. 27 jan 1850, 69 jr. oud, tr. 17 apr 1813 op 32‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Antje  Jans de BOER, geb. 1785 te Hemrik.

             Uit dit huwelijk:

1.            Akke Meints HEIDA, geb. 6 aug 1814 te Benedenknijpe. Akke trouwde op 12mei1844 met Tijs Harmens MOERMAN en op 22feb1866 met Sake Jacobs van de MEULEN

2.            Elisabeth Meints HEIDA, geb. 9 aug 1816 te Benedenknijpe, overl. 4 jan 1906 te Oranjewoud, 89 jr. oud. Elisabeth trouwde op 25mei1848 met Reinder Hendriks LEGENDAL

3.            Geeske Meints HEIDA, geb. 27 jul 1822 te Zestienroeden, overl. 2 sep 1894, 72 jr. oud. Geeske trouwde op 4mei1851 met Hans Pieters van der VEEN en kreeg 2 dochters

4.            Hendrikje Meints HEIDA, geb. 6 mrt 1828 te Tjalleberd, overl. 30 mrt 1911 te Nieuwehorne, 83 jr. oud. Hendrikje trouwde op 15mei1857 met Thae van den AKKER en kreeg 1 zoon en 1 dochter; de dochter Tetje trouwde met Wisse HEIDA.

 

 

VIi.      Sipke Pieters HEIDA, geb. 1787 te Knijpe, overl. 30 sep 1835 te Bovenknijpe, 48 jr. oud, tr. 30 dec 1832 op 45‑jarige leeftijd te Heerenveen S met de 24‑jarige Harmke Jans BLOKSTRA, geb. 9 jun 1808 te Oudehorne, overl. 6 dec 1887 te Langezwaag, 79 jr. oud en werd op 10dec1887 te Bovenknijpe begraven;

             Uit dit huwelijk:

1.            Pieter Sipkes HEIDA zie verder VIIo.

2.            Lammert Sipkes HEIDA zie verder VIIp.

 

 

VIj.      Boele Pieters HEIDA, geb. 1793 te Benedenknijpe, overl. 26 mei 1850 te Bovenknijpe, 57 jr. oud, tr. 17 apr 1813 op 20‑jarige leeftijd te Schoterland met de 19‑jarige Hantje Jochems LEMSTRA, geb. 1794 te Nijehaske, overl. 7 nov 1882, 88 jr. oud. Boele werd in de Franse Tijd vrijgekocht voor 4629 Franks of f. 3200,‑; dit was een hele aderlating voor een boer, toen men 1 ha land kocht voor f. 520,‑en een koe voor f. 40,‑; later moest Boele in de boedel f. 1600,‑ terug geven; hij was in 1833, 42 jaar oud al rentenier.

             Uit dit huwelijk:

1.            Akke Boeles HEIDA, geb. 8 nov 1813 te Benedenknijpe. Akke trouwde 29jul1833 in Haskerland met Pieter Lammerts  WOUDSTRA en scheidde op 21jul1848   "op grond van overspel des mans".

2.            Jochem Boeles HEIDA zie verder VIIq.

3.            Antje HEIDA, geb. 19aug1818 te Benedenknijpe, overl.18jan1887 te Opsterland, 68 jr.oud. Antje trouwde 13feb1837 te Opsterland met Sjoerd Joekes ROUKEMA.

4.            Geeske HEIDA, geb. 24 jan 1821 te Benedenknijpe, overl.29jan1821 te Benedenknijpe,0 jr.oud.

5.            Geeske HEIDA, geb. 1 dec 1827 te Benedenknijpe, overl. 16 mrt 1895, 67 jr. oud. Geeske was ongehuwd.

6.            Pieter HEIDA, geb. 29 jan 1833, overl. 2 feb 1833, 0 jr. oud.

 

 

VIk.    Klaas Pieters HEIDA, geb. 1794 te Benedenknijpe, overl. 1 mei 1882 te Heerenveen(Aengw), 88 jr. oud, Klaas Pieters, tr. 17 jul 1830 op 36‑jarige leeftijd te Schoterland met de 35‑jarige Trijntje Pieters de VRIES, geb. 1795 te Dragten, overl. 25 sep 1850 te Benedenknijpe, 55 jr. oud. Vervolgens trouwde hij op 12 aug 1853 op 59‑jarige leeftijd te Schoterland met Jeltje Gerrits GERRITSMA [789]. Huwelijk eindigde v. nov 1869; Tenslotte trouwde hij op  3 nov 1869 op 75‑jarige leeftijd met de 39‑jarige Antje Sjoerds GAASTRA [790], geb. 22 mrt 1830.

             Uit het tweede huwelijk:

1.            Akke Klazes HEIDA, geb. 1 mei 1854 te Haskerland. Akke trouwde 19apr1878 Schoterland met Folkert TERKHOF uit Leeuwarden.

 

 

VIIa.  Jeep Jans HEIDA, geb. 21 apr 1816 te Oudeschoot,  overl. 26 jun 1866 te Rotstergaast, 50 jr. oud, tr. 8 jun 1845 op 29‑jarige leeftijd te Heerenveen(S) met de 21‑jarige Grietje Arents JELLEMA, geb. 6 sep 1823 te Oldeberkoop, overl. 3 dec 1926 te het Meer, 103 jr. oud.

 

Beschrijving: Grietje Jellema             Beschrijving: Grietje Js kist

Grietje Arends Heida-Jellema toen ze 100-jaar werd. In de spiegel haar

dochter Antje Jeeps van der Velde-Heida

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Jeips HEIDA zie verder VIIIa.

2.            Arend Jeeps HEIDA zie verder VIIIb.

3.            Eitze Jeeps HEIDA, geb. 31 mrt 1850 te Rottum, overl. 22 apr 1892, 42 jr. oud. (ongehuwd)

4.            Antje Jeeps HEIDA, geb. 28 aug 1852 te Rottum, overl. 12 jul 1935 te Oldeboorn, 82 jr. oud, tr. 28 nov 1877 op 25‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Yntze Ypes van der VELDE, geb. 4jun1851.

5.            Andries Jeips HEIDA zie verder VIIIc.

6.            Saakje Jeeps HEIDA, geb. 12 apr 1858 te Rottum, overl. 30 apr 1866, 8 jr. oud.

7.            Folkert Jeeps HEIDA zie verder VIIId.

8.            Jantje Jeips HEIDA, geb. 7 dec 1865 te Rottum, overl. 14 aug 1902, 36 jr. oud, tr. 11 mei 1892 op 26‑jarige leeftijd  te Lemmer met de 23‑jarige Harm Cornelis VAARTJES, geb.16 dec 1868.

 

 

VIIc.   Jelle Hommes HEIDA, geb. 7 feb 1836 te Mildam, overl. 17 dec 1911 te Katlijk, 75 jr. oud, tr. 11 mei 1866 op 30‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Tjitske Freerks de ROOS, geb. 21mrt 1843, overl. 15 jan 1899, 55 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Homme Jelles HEIDA zie verder VIIIe.

 

VIId.   Jan Hommes HEIDA, geb. 9 apr 1838 te Mildam, overl. 1 jul 1921, 83 jr. oud, tr. 5 mei 1870 op 32‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Janke Martens DOUMA, geb. 2 jan 1844, overl.jun1922, 78 jr.oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Aaltje Jans HEIDA, geb. 10 mrt 1871, overl. 9 nov 1960, 89 jr. oud. Aaltje trouwde 2mei1896 met Jeep Pieters HEIDA (29apr1869‑3sep1959), kreeg geen kinderen.

2.            Marten Jans HEIDA zie verder VIIIf.

3.            Homme Jans HEIDA zie verder VIIIg.

4.            Joekje Jans HEIDA, geb. 24 mei 1876, overl. 1959, 82 jr. oud. Joekje trouwde 21mrt1901 met Girbe Pieters KERKSTRA en kreeg 4 zonene en 7 dochters.

5.            Ietje Jans HEIDA, geb. 16 jun 1877, overl. 28 jan 1952, 74 jr. oud. Ietje trouwde 6mei1905 met Wiebe Cornelis BAKKER en kreeg 6 zonen en 6 dochters.

6.            Jelle Jans HEIDA zie verder VIIIh.

7.            Jantje Jans HEIDA, geb. 11 jul 1891, overl. 2 okt 1921, 30 jr. oud. Jantje trouwde 11mei1918 met Pieter Gerrits de BOER en  kreeg 2 dochters. Haar man hertrouwde met Wimke HEIDA.

 

 

VIIe.   Tjeerd Hommes HEIDA, geb. 19 apr 1843 te Mildam, overl. 4 jul 1902 te Mildam, 59 jr. oud, tr. 22 mei 1868 op 25‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Janke Jans SIEZENGA, geb. 17 feb 1841.

             Uit dit huwelijk:

1.            Homme Tjeerds HEIDA zie verder VIIIi.

2.            Jan HEIDA, geb. 20 aug 1870 te Mildam. Jan was kleermaker, had een hoge rug en woonde lang in bij  zijn broer Jelle,

3.            Aaltje HEIDA, geb. 5 jan 1873 te Mildam, overl. 25 okt 1962, 89 jr. oud. Aaltje trouwde op 15 12 1899 met Jan de KLOET en kreeg 1 zoon en 1 dochter.

4.            Jentske HEIDA, geb. 4 jan 1875 te Mildam; vertrok naar Amerika

5.            Jeep Andries HEIDA, geb. 12 feb 1877 te Mildam, overl. 16 mei 1898 te Amersfoort, 21 jr. oud.

6.            Machiel HEIDA, geb. 19 okt 1879 te Mildam, overl. 3 dec 1879, 0 jr. oud.

7.            Jelle Tjeerds HEIDA zie verder VIIIj.

 

 

VIIf.    Ede Hommes HEIDA, geb. 6 jan 1849 te Mildam, overl. 30 jan 1924, 75 jr. oud, tr. 24 mei 1884 op 35‑jarige leeftijd met de 48‑jarige Huitje H. de JONG, geb. 1836, overl. 3 nov 1931te Donkerbroek, 95 jr. oud. Ede was eerder (5 jan 1873 23-jaar oud )gehuwd met Trijntje Martens DOUMA, overl. 24 mei 1881.

             Uit dit huwelijk:

1.            Homme Jeip HEIDA zie verder VIIIk.

2.            Marten HEIDA, geb. 6 sep 1877 te Oudeschoot, overl. 28 mrt 1878 te Oudeschoot, 0 jr. oud.

3.            Joekje Edes HEIDA, geb. 2 jul 1879 te Oudeschoot, overl. 30 jun 1957, 77 jr. oud. Joekje trouwde 14mei1903 met Jan Hendrik HEIDA geb. 28okt1877 te Rottum en overleden 7jan1958. Er waren 4 zonen en 2 dochters

 

 

VIIh.   Sipke Jans HEIDA, geb. 9 jun 1816 te Katlijk, overl. 19 mei 1865, 48 jr. oud, tr. 10 apr 1842 op 25‑jarige leeftijd met de 20‑jarige Saakje Aises STOKER, geb. 21 feb 1822.

             Uit dit huwelijk:

1.            Akke Sipkes HEIDA, geb. 23 jun 1842 te Benedenknijpe. Akke trouwde 12 09 1872 met Thijs Koops KRAAK.

2.            Rigtje HEIDA, geb. 11 nov 1844 te Mildam, overl. 6 dec 1854 te Mildam, 10 jr. oud.

3.            Geeske Sipkes HEIDA, geb. 5 dec 1847 te Mildam, overl. 22 feb 1877 te Aengwirden, 29 jr. oud.  Geeske trouwde 10mei1876 met Reitze Tjeerds BALTJES.

4.            Reinskje Sipkes HEIDA, geb. 21 okt 1850 te Mildam, overl. 21 nov 1889 te Benedenknijpe, 39 jr. oud. Reinskje trouwde 28sep1876 met Evert MANKES.

5.            Jan HEIDA, geb. 20 nov 1853 te Mildam, overl. 1854, 0 jr. oud.

6.            Rigtje Sipkes HEIDA, geb. 30 okt 1856 te Mildam. Rigtje trouwde 18jun1879 met Teye van der SCHAAF en 17apr1881 met Jan Ruurds ROMKEMA.

7.            Trijntje Sipkes HEIDA, geb. 28 apr 1859 te Mildam, overl. 3 nov 1879, 20 jr. oud. Trijntje trouwde op 18jun1879 met Izaäk Kornelis ROMKEMA en kreeg 1 dochter.

8.            Saakje HEIDA, geb. 8 feb 1862 te Mildam, overl. 12 jan 1873, 10 jr. oud.

 

 

VIIi.    Jan Jans HEIDA, geb. 4 apr 1825 te Oudeschoot, overl. 17 aug 1868, 43 jr. oud, tr. 18 mei 1854 op 29‑jarige leeftijd met de 30‑jarige Jeip Annes HOEKSTRA, geb. 10 nov 1823, overl.10 aug 1908, 84 jr. oud. (Ytje was een dochter van Stijntje Jeips HEIDA.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Jans HEIDA zie verder VIIIm.

2.            Anne Jans HEIDA zie verder VIIIn.

3.            Sipke Jans HEIDA zie verder VIIIo.

4.            Stijntje Jans HEIDA, geb. 16 feb 1865 te Mildam. Stijntje trouwde 7 mei1891 met Tjeerd Jeeps HOEKSTRA (neef en nicht) en hadden geen kinderen.

 

 

VIIj.    Meint HEIDA, geb. 29 okt 1825 te Brongerga, overl. 19 mei 1881, 55 jr. oud, tr. 8 jul 1849 op 23‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Akke Tjeerds HEIDA, geb. 29 sep 1824, overl. 26 okt 1888 te Nieuweschoot, 64 jr. oud, dr. van Tjeerd Roels HEIDA en Lijsbeth Sammes NIJENHUIS.

             Uit dit huwelijk:

1.            Tjeerd HEIDA, geb. 2 dec 1849 te Katlijk, overl. 9 feb 1862, 12 jr. oud. Tjeerd verdronk in de Tjonger onder het ijs.

2.            Joukje HEIDA, geb. 21 jul 1852 te Katlijk, overl. 15 aug 1856, 4 jr. oud.

3.            Klaas HEIDA, geb. 2 feb 1855, overl. 20 aug 1856 te Nieuweschoot, 1 jr. oud.

4.            Klaas Meints HEIDA zie verder VIIIl.

5.            Joukje HEIDA, geb. 14 mrt 1859 te Nieuweschoot, overl. 22 jun 1867 te Katlijk, 8 jr. oud.

6.            Liesbeth Meints HEIDA, geb. 23 apr 1862 te Nieuweschoot, overl. 23 okt 1928, 66 jr. oud. Liesbeth trouwde op 7mei1885 met Tjalling Pieters POSTMA en had 3 zonen en 3 dochters.

 

 

VIIk.   Folkert HEIDA, geb. 11 dec 1830 te Brongerga, overl. 11 okt 1876, 45 jr. oud, tr. 12 mrt 1857 op 26‑jarige leeftijd met de 19‑jarige Gatske Gerrits van der BRUG, geb. 22 feb 1838, overl. 12 jan 1911, 72 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Klaas HEIDA, geb. 29 jun 1857, overl. 2 sep 1857 te Katlijk, 0 jr. oud.

2.            Gerrit HEIDA zie verder VIIIp.

3.            Klaas HEIDA, geb. 10 jul 1860 te Nieuweschoot, overl. 28 feb 1912 te Katlijk, 51 jr. oud. stierf ongehuwd.

4.            Sjoukje HEIDA, geb. 25 aug 1862 te Nieuweschoot, overl. 31 dec 1949, 87 jr. oud. Sjoukje trouwde op 22okt1885 met Hendrik Taekes WOUDSMA; en kreeg 5 zonen en 3 dochters.

5.            Sipke HEIDA zie verder VIIIq.

6.            Joukje HEIDA, geb. 17 mei 1865 te Nieuweschoot, overl. 3 aug 1865, 0 jr. oud.

7.            Joukje HEIDA, geb. 23 mei 1866 te Nieuweschoot, overl. 12 apr 1942, 75 jr. oud. Joukje trouwde op 8mei1890 met Nicolaas Hendrik de BOER en kreeg 4 zonen.

8.            Hiltje HEIDA, geb. 6 jan 1868 te Nieuweschoot, overl. 9 okt 1896, 28 jr. oud. Hiltje trouwde 9mei1889 met Jan Imkes HOEKSTRA en kreeg 2 zonen en 1 dochter; Jan Imkes was een kleinzoon van Anne Eitzes HOEKSTRA en Stijntje Jeips HEIDA;

9.            Gatske HEIDA, geb. 17 dec 1868 te Nieuweschoot, overl. 28 dec 1868 te Katlijk, 0 jr. oud.

10.        Gatske HEIDA, geb. 15 okt 1870 te Nieuweschoot, overl. 29 sep 1939, 68 jr. oud. Gatske trouwde op 16mei1901 met Hans Hendriks HOOGKAMP en kreeg 2 zonen en 1 dochter;

11.        Roel HEIDA zie verder VIIIr.

 

 

VIIl.   Rinse Klazes HEIDA, geb. 23 mei 1841 te Katlijk, overl. 2 mrt 1905 te Katlijk, 63 jr. oud, tr. 17 mei 1871 op 29‑jarige leeftijd met de 22‑jarige Joukje Riekeles HEIDA, geb. 16 feb 1849 te Mildam, overl.        14 jul 1917 te Katlijk, 68 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Joukje HEIDA, geb. 19 mei 1872 te Katlijk, overl. 27 sep 1906, 34 jr. oud. Joukje trouwde 5sep1895 met Jan Wiebes JELSMA en had 1 zoon en 5 dochters.

2.            Ieuwkje HEIDA, geb. 9 nov 1874 te Katlijk, overl. 10 nov 1942 te Mildam, 68 jr. oud. Ieuwkje trouwde 10mei1900 met Riekele Yntzes HOEKSTRA en had 7 zonen.

3.            Klaas HEIDA zie verder VIIIs.

4.            Rieke Rinses HEIDA, geb. 26mei1880 te Katlijk, overl. 25jul1937 te Oranjewoud, 57 jr.oud. Rieke trouwde 17 mei 1906 met Sjoerd Abes de VRIES en had 4  zonen en 1 dochter.

5.            Sipke HEIDA, geb. 25 apr 1884 te Katlijk, tr. 21 mei 1914 op 30‑jarige leeftijd met de 22‑jarige Aaltje Gerrits HIELKEMA, geb. 7 aug 1891. Sipke en Aaltje hadden geen kinderen.

6.            Jacob Rinses HEIDA zie verder VIIIt.

 

 

VIIm.  Luitzen Meints HEIDA, geb. 7 feb 1815, overl. 22 dec 1902, 87 jr. oud, tr. 5 mei 1839 op 24‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Froukje Gosses POSTHUMUS, geb. 25 nov 1813, overl.24 jul1892,78 jr.oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Meint HEIDA, geb. 5 feb 1840, overl. 22 jan 1919, 78 jr. oud en ongehuwd.

2.            Jantje HEIDA, geb.1sep841 te Bovenknijpe, overl. 22sep1926 te Benedenknijpe, 85 jr.oud. Jantje trouwde op 21mei1865 met Hendrik Hendriks de JONG en kreeg 3 zonen en 1 dochter.

3.            Klaaske HEIDA, geb. 25 dec 1843 te Bovenknijpe, overl. 30 jul 1872, 28 jr. oud. Klaaske trouwde 8mei1868 met Wytze Idzes IDSENGA en had 1 zoon.

4.            Gosse Luitzens HEIDA zie verder VIIIu.

5.            Antje HEIDA, geb. 24 dec 1849 te Bovenknijpe, overl. 6 sep 1868, 18 jr. oud.

6.            Jeip HEIDA, geb. 13dec1851 te Bovenknijpe, overl. 10nov1907 te Bovenknijpe, 55 jr.oud.

7.            Johannes Luitzens HEIDA zie verder VIIIv.

 

 

VIIn.  Jeip Meints HEIDA, geb. 23 jan 1820 te Bovenknijpe, overl. 8 apr 1905, 85 jr. oud, tr. 6 mei 1849 op 29‑jarige leeftijd met de 31‑jarige Jantje Jans Posthuma HEIDA, geb. 12 jan 1818, overl. 11 jun 1879, 61 jr. oud, dr. van Jan Jeips HEIDA en Saakje Eitzes HOEKSTRA. Jantje Jans werd geboren vier dagen na het overlijden van de vader, vandaar de toevoeging "Posthuma"; ze was eerder gehuwd met Roelof Klazes HEERSMA.

             Uit dit huwelijk:

1.            Saakje HEIDA, geb. 21 apr 1850 te Rottum, overl. 6 okt 1860 te Rottum, 10 jr. oud.

2.            Meint HEIDA, geb. 14 dec 1852 te Rottum, overl. 30 jul 1857 te Rottum, 4 jr. oud.

 

 

VIIo.  Pieter Sipkes HEIDA, geb. 25 aug 1831 te Bovenknijpe, overl. 4 mei 1886, 54 jr. oud, tr. 6 mei 1855 op 23‑jarige leeftijd te Schoterland met de 20‑jarige Johanna Heines van der LENDE, geb. 1835.

             Uit dit huwelijk:

1.       Harmke HEIDA, geb. 11 jan 1856 te Benedenknijpe, overl. 29 jun 1926 te Langezwaag, 70 jr. oud.  Harmke trouwde 14feb1876 met Jan de BOS en op 13mei1892 met Hessel OOSTERKAMP, beide te Opsterland.

2.       Sipke HEIDA, geb. 9 mei 1858 te Benedenknijpe, overl. 27 feb 1874, 15 jr. oud.

3.       Antje HEIDA, geb. 2 dec 1860 te Benedenknijpe; Antje trouwde 19aug1886 met Jan H POST.

4.       Heine Pieters HEIDA zie verder VIIIw.

5.       Rinske HEIDA, geb. 18 dec 1871 te Opsterland; Rinske trouwde met Klaas A MINK.

6.       Sipkje HEIDA, geb. 7 okt 1875 te Opsterland;  Sipkje trouwde met Jan H MAST.

 

 

VIIp.   Lammert Sipkes HEIDA, geb. 1 okt 1833 te Bovenknijpe, overl. 27 jan 1878, 44 jr. oud, tr. 29 mei 1859 op 25‑jarige  leeftijd met de 20‑jarige Elisabeth Hendriks de JONG, geb. 17 feb 1839, overl. 21 mei 1938, 99 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.       Sipke HEIDA, geb. 7 jan 1860 te Bovenknijpe; Sipke ging naar Amerika en men hoorde niets meer van hem.

2.       Klaske HEIDA zie verder VIIIx;

3.       Harmke HEIDA, geb. 6 jul 1864 te Bovenknijpe. Harmke trouwde 16mei1891 met Roelof J.E. STEINVOORTE en had  3 zonen en 1 dochter.

4.       Dievertje HEIDA, geb. 8 aug 1868 te Bovenknijpe, overl.12 jan 1937 te Heerenveen, 68 jr. oud. Dievertje trouwde 27mei1894 met Willem Fred. DUISENBERG en  had 2 zonen en 2 dochters. Hun kleinzoon Willem F. DUISENBERG werd Minister van Financiën in het kabinet Den Uyl. Later president van de Nederlandse Bank en de Europese bank.

5.       Hendrik Lammerts HEIDA zie verder VIIIy.

6.       Liekele HEIDA, geb.14mei1873 te Benedenknijpe,overl.3apr1874 te Benedenknijpe, 0 jr oud.

 

 

VIIq.   Jochem Boeles HEIDA, geb. 9 feb 1816 te Benedenknijpe, overl. 27 mei 1867 te Benedenknijpe, 51 jr. oud, tr. 21 mei 1848 op 32‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Mietje Pieters van WEENEN, geb. 1824. Huwelijk eindigde 30 aug 1864 door scheiding.

             Uit dit huwelijk:

1.            Boele HEIDA, geb. 26 okt 1848 te Heerenveen, overl. 5 mrt 1854, 5 jr. oud.

 

 

VIIIa. Jan Jeips HEIDA, geb. 10 jan 1846 te Rottum, overl. 22 jan 1880 te Oudeschoot, 34 jr. oud, tr. 8 mei 1873 op 27‑jarige leeftijd te Heerenveen S met de 23‑jarige Jantje Ypes BOSMA, geb. 14 dec 1849 te Mildam, overl. 25 aug 1898 te Oudeschoot, 48 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth Jans HEIDA, geb. 8 apr 1876 te Oudeschoot. Elisabeth trouwde op 13mei1900 met Jan HIEMSTRA, smid te Oudega.

2.            Jeep Jans HEIDA, geb. 1 mrt 1878 te Oudeschoot, overl. 17 sep 1902 te Leeuwarden, 24 jr. oud; was boerenknecht en stierf ongehuwd.

3.            Jantje Jans HEIDA, geb. 26 feb 1880 te Mildam, overl. 15 okt 1907, 27 jr. oud. Jantje trouwde 9nov1901 met Ate Annes BAKKER en kreeg 2 dochters; Jantje werd geboren (posthuum) na het overlijden  van haar vader.

 

 

VIIIb. Arend Jeeps HEIDA, geb. 2 mrt 1848 te Rotstergaast, overl. 4 mrt 1915 te Langezwaag, 67 jr. oud, tr. 8 mei 1873 op 25‑jarige leeftijd te Heerenveen(S) met de 20‑jarige Wietske Jans BRANDENBURG , geb. 10 mrt 1853 te Oudeschoot, overl. 28 jun 1916 te Langezwaag, 63 jr. oud.

Beschrijving: Arend en Wietske

             Uit dit huwelijk:

1.       Grietje Arends HEIDA, geb. 7 mrt 1874, overl. 1 jun 1950, 76 jr. oud, tr. 10 jun 1897 op 23‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Ebele Johannes BOSMA, geb. 16 apr 1874, overl. 8 jul 1916, 42 jr. oud.

2.       Martje Arends HEIDA, geb. 30 nov 1875, overl. 29 sep 1955, 79 jr. oud, tr. 29 apr 1900 op 24‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Jan VONK, geb. 1 jun 1871, overl. 27 dec 1942, 71 jr. oud.

3.       Saakje Arends HEIDA, geb. 21 aug 1877 te Nijelamer, overl. 26 sep 1963 te Heerenveen, 86 jr. oud, tr. 15 mei 1898 op 20‑jarige leeftijd te Heerenveen(S) met de 25‑jarige George Heintjes van der VEEN, geb. 20 nov 1872 te Oranjewoud, overl. 2 nov 1944 te Oranjewoud, 71 jr. oud.

4.       Jan Arends HEIDA zie verder IXa.

5.       Jeep Arends HEIDA zie verder IXb.

6.       Roel Arends HEIDA zie verder IXc.

7.       Eitze Arends HEIDA zie verder IXd.

8.       Betje Arends HEIDA, geb. 12 feb 1890 te Oldelamer, overl. 15 mrt 1947 te Langezwaag, 57 jr. oud; ongehuwd overleden, was lichamelijk gehandicapt.

9.       Anna Arends HEIDA, geb. 16 jun 1891, overl. 18 dec 1968, 77 jr. oud, tr. 15 mei 1913 op 21‑jarige leeftijd met de  23‑jarige Geert BOSSCHA, geb. 24 okt 1889, overleden op 22 jan 1965, 75 jr. oud.

10.    Jacob Arends HEIDA zie verder IXe.

 

 

VIIIc. Andries Jeips HEIDA, geb. 25 apr 1855 te Rottum, overl. 25 jan 1899 te Katlijk, 43 jr. oud, tr. 13 mei 1880 op 25‑jarige leeftijd te Heerenveen S met de 23‑jarige Dettje Jans JONKMAN, geb. 5 mei 1857 te Nieuweschoot, overl. 10 mrt 1942, 84 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Grietje HEIDA, geb. 21jun1881 te Oudehaske, overl. 13jun1963 te Oudeschoot, 81 jr.oud. Grietje trouwde 12mei1904 met Siebren Alberts OTTER en kregen 8 zonen en 2 dochters.

2.            Janke HEIDA, geb. 25 jul 1883 te Nijehaske, overl. 28 jan 1971 te Heerenveen, 87 jr. oud. Janke trouwde 4apr1907 met Bonne Annes BOSMA en kreeg 1 zoon, trouwde daarna 26mei1926 met Arend Wietzes HOF.

3.            Hendrikje HEIDA, geb. 7 jun 1885, overl. 22 dec 1887 te Rotsterhaule, 2 jr. oud.

4.            Hendrikje HEIDA, geb. 14 mrt 1888 te Rotsterhaule, overl. 20 jul 1970, 82 jr. oud. Hendrikje trouwde op 11nov1909 met Hendrik Annes BOSMA en kreeg 1 zoon en 1 dochter

5.            Jeep HEIDA, geb. 31 mei 1890 te Katlijk, overl. 20 mei 1909 te Katlijk, 18 jr. oud.

6.            Jan Andries HEIDA zie verder IXf.

7.            Antje HEIDA, geb. 21 apr 1894, overl. 26 okt 1894, 0 jr. oud.

8.            Antje HEIDA, geb. 16 sep 1895, overl. 19 mrt 1964 te Tijnje, 68 jr. oud. Antje trouwde met Jan Pieters GROEN en kreeg 3 dochters.

9.            Hendrik Andries HEIDA zie verder IXg.

 

 

VIIId. Folkert Jeeps HEIDA, geb. 29 apr 1861 te Rottum, overl. 13 feb 1907, 45 jr. oud, tr. 8 mei 1884 op 23‑jarige leeftijd te Heerenveen S met de 25‑jarige Martje Roels BRANDENBURG, geb. 7 mei 1859 te Oudeschoot, overl. 18 jan 1942, 82 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jeep Folkerts HEIDA zie verder IXh.

2.            Hendrika Folkerts HEIDA, geb. 31 okt 1888, overl. 23 nov 1967, 79 jr. oud. Hendrika trouwde met Sijbolt Feddes NIJHOLT en kreeg 1 zoon en 1 dochter.

3.            Grietje Folkerts HEIDA, geb. 16 jul 1891, overl. 14 feb 1970 te Wolvega, 78 jr. oud. Grietje trouwde op 9mei1913 met Andries Hendriks SCHAAP en kreeg 1 dochter.

4.            Roel Folkerts HEIDA zie verder IXi.

5.            Jan Folkerts HEIDA zie verder IXj.

6.            Harmke Folkerts HEIDA, geb. 27mrt1897 te Oldelamer, overl. 18mei1993 te Wolvega, 96 jr. oud. Harmke trouwde op 2mei1925 met Roelof Bouwes van der VEEN n kreeg 2 zonen en 2 dochters.

7.            Arend Folkerts HEIDA zie verder IXk.

 

 

VIIIe.  Homme Jelles HEIDA, geb. 15 jul 1867 te Mildam, overl. 24 jul 1960, 93 jr. oud, tr. 9 mei 1896 op 28‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Femmigje Jacobs KROONDIJK, geb. 8 okt 1870, overl. 24 apr 1927, 56 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Tjitske HEIDA, geb. 17 nov 1897. ongehuwd.

 

 

VIIIf.  Marten Jans HEIDA, geb. 13 nov 1872, overl. 1966, 93 jr. oud, tr. 10 mei 1902 op 29‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Elisabeth Ruurds KOOPMANS, geb. 1 jun 1878, overl. 27sep1924,46 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Martens HEIDA zie verder IXl.

2.            Ruurd HEIDA, geb.9okt1905 te Delfstrahuizen,overl.24okt1914 te Delfstrahuizen,9 jr. oud.

3.            Janke HEIDA, geb. 25 apr 1907, overl. 6 sep 1991, 84 jr. oud. Janke trouwde 3apr1930 met Benjamin STEEGENGA en kreeg 2 zonen en 7 dochters.

 

 

VIIIg. Homme Jans HEIDA, geb. 2 feb 1875, overl. 3 aug 1941 te Heerenveen, 66 jr. oud, tr. 9 mei 1903 op 28‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Hiltje KOOPMANS, geb. 14 dec 1881, overl. 15 sep 1955 te Heerenveen, 73 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan HEIDA zie verder IXm.

2.            Ruurd HEIDA, geb. 3 apr 1905; Was gehuwd met A. NIJDAM en hadden 4 zonen en 4 dochters en zijn naar Californië vertrokken.

3.            Marten HEIDA, geb. 29 aug 1906, tr. met Petertje de HOOP, geb. 12 jan 1913. De familie met 2 zonen en 5 dochters vertrokken naar Californië.

4.            Jan HEIDA, geb. 25 jan 1908, overl. 6 nov 1940 te  Hilversum, 32 jr. oud (ongehuwd).

5.            Jelle HEIDA, geb. 15 sep 1909, tr. met Hendrikje BANGA. gezin woont met 1 zoon en 5 dochters in de staat Washington.

6.            Grietje HEIDA, geb. 23 jan 1912. Grietje trouwde op 4mei1932 met Pier Ids TJAARDA ze kregen  6 zonen en 6 dochters en vertrokken naar Californië.

7.            Wybren HEIDA zie verder IXn.

8.            Jeep HEIDA zie verder IXo.

9.            Homme Jeip HEIDA, geb. 11 dec 1920.

10.        Bertus HEIDA, geb. 19 sep 1924, overl. 26 jan 1974, 49 jr. oud, tr. 14 feb 1949 op 24‑jarige leeftijd met de 22‑jarige Rinske BOS, geb. 16 jan 1927. Hebben 1 zoon en 3 dochters en wonen in Californië.

11.        Trijntje Jantje HEIDA, geb. 16 mei 1927. Trijntje trouwde op 28sep1956 met Ids de GOEDE en kreeg 1 zoon.

 

VIIIh. Jelle Jans HEIDA, geb. 26 nov 1879, overl. 9 jun 1966, 86 jr. oud, tr. 9 mei 1914 op 34‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Geeske Gerrits de BOER, geb. 18 sep 1889, overl. 27 jul 1943, 53 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Aaltje HEIDA, geb. 1915, overl. 1915, 0 jr. oud.

2.            Janke HEIDA, geb. 18 dec 1917, overl. 30 dec 1999, 82  jr. oud. Janke trouwde 5mei1944 met Evert R SCHREUR en had 3 zonen en 1 dochter

3.            Gerrit Jelles HEIDA zie verder IXp.

4.            Aaltje HEIDA, geb. 28 aug 1923. Aaltje was gehuwd met Sjoerd KRAMER

5.            Jan Jelles HEIDA zie verder IXq.

6.            Hiltje HEIDA, geb. 1930, overl. 1930, 0 jr. oud.

 

 

VIIIi.  Homme Tjeerds HEIDA, geb. 25 jan 1869 te Mildam, overl. 25 mei 1911 te Mildam, 42 jr. oud, tr. 11 mei 1899 op 30‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Fimke Sakes BOSMA, geb. 14 jul 1870, overl. 25 mrt 1950 te Leeuwarden, 79 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Janke HEIDA, geb. 25 jan 1900, overl. mei 1980, 80 jr. oud. Janke trouwde 4jun1922 met Geert Freerks MINK en kreeg 3 zonen en 2 dochters

2.            Fimkje Hommes HEIDA, geb. mei 1901, overl. 27 aug 1901 te Mildam, 0 jr. oud.

3.            Sake HEIDA, geb. 18 aug 1902, trouwde met Anna LEYEN. Anna was weduwe van W.R. Son. Sake heeft geen kinderen, wel 3 pleegkinderen.

4.            Fimke HEIDA, geb. 3 jan 1905. Fimke trouwde 19aug1932 met Wiebe GEERTSMA en kreeg 2 zonen en 1 dochter.

5.            Aaltje HEIDA, geb. 28 jan 1908. Aaltje trouwde in 1933 met Evert POST die in 1971 overleed, ze woonden in Zuid Afrika.

6.            Antje HEIDA, geb. 20 jan 1910. Antje trouwde 4jun1939 met Willem GROTENBOER en kreeg 2 zonen en 1 dochter.

 

 

VIIIj.  Jelle Tjeerds HEIDA, geb. 8 dec 1882 te Mildam, overl. 23 jun 1939, 56 jr. oud, tr. met Trijntje van DORP, geb. 12 sep 1886, overl. 11 okt 1973 te Kampen, 87 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Janke HEIDA, geb. 19 sep 1916. Janke trouwde 17nov1942 met Sicco DATEMA en kreeg 2 zonen en 1 dochter.

2.            Gerrit Jan HEIDA, geb. jan 1918, overl. 27 nov 1918, 0 jr. oud.

3.            Gerrit Jan HEIDA, geb. 4 feb 1920, overl. 20 mrt 1934, 14 jr. oud. stierf na een ongeluk met een balspel.

4.            Gerritdina Hendrika HEIDA, geb. 25 feb 1922.

5.            Aaltje HEIDA, geb. 1 okt 1925.

 

 

VIIIk. Homme Jeip HEIDA, geb. 30 jun 1875 te Mildam, overl. 26 mei 1964, 88 jr. oud, tr. 24 jun 1900 op 24‑jarige leeftijd te Kampen  met de 24‑jarige Ingenetta Diderica van der HOORN, geb. 7 dec 1875, overl. 25 mei 1949, 73 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Ede Homme HEIDA, geb. 23 apr 1901 te Leek, overl. 7 jul 1977 te Apeldoorn, 76 jr. oud. was advocaat‑procureur

2.            Henrica Gerarda Anna HEIDA, geb. 21 jul 1902 te Leek. Henrica trouwde op 31jul1934 met Christoffel van ARKEL en  kreeg 3 zonen en 1 dochter.

3.            Trijntje HEIDA, geb. 13 jun 1904, overl. 10 apr 1966, 61 jr. oud. Trijntje of Tries trouwde op 19aug1930 met Siewert JUISTING ze hadden geen kinderen.

4.            Elizabeth Hillegina Maria HEIDA, geb. 26 jan 1906 te Yerseke. Elizabeth trouwde op 30mrt1932 met Klaas MEIMA en kreeg 5  zonen en 2 dochters.

Zij is de samenstelster van het boek "Van Friese Stam" Heida ‑ Heyda, uitgegeven te Kampen in 1980. Toen woonde zij Jan van Arkelstraat 9, 8266 CK Kampen, tel. 05202‑16998.

5.            Joekje Ingenetta HEIDA, geb. 3 sep 1907 te Halfweg, overl. 2 jan 1934 te Palembang, 26 jr. oud. Joekje trouwde met Gijsbertus de GRAAFF.

6.            Hillegina Johanna Tonia HEIDA, geb. 1 okt 1909 te Halfweg, overl. 22 jan 1969 te Vlaardingen, 59 jr. oud. had een drogisterij in Vlaardingen

7.            Ingenetta Diderica HEIDA, geb. 7 aug 1912 te Stadskanaal, overl. 1 apr 1951 te Vlaardingen, 38 jr. oud. Ingenetta leed lang aan een verlammingsziekte.

8.            Everdina Johanna HEIDA, geb. 19 aug 1916 te Stadskanaal, overl. 17 aug 1975 te Amsterdam, 58 jr. oud.

 

 

VIIIl.  Klaas Meints HEIDA, geb. 2 feb 1857 te Nieuweschoot, overl. 20 mrt 1943, 86 jr. oud, tr. 7 okt 1882 op 25‑jarige leeftijd te Wolvega met de 22‑jarige Metje Taekes WOUDSMA, geb. 14 mrt 1860, overl. 12 mei 1924, 64 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Meint HEIDA  zie verder  IXr.

2.            Klaasje HEIDA, geb. 29 jan 1885 te Katlijk, overl. 4 apr 1945, 60 jr. oud. Klaasje trouwde 13dec1912 met Berend Hendriks BOER en kreeg  2 zonen en 4 dochters.

3.            Akke HEIDA, geb. 20 apr 1886, overl. 23 sep 1951, 65 jr. oud. Akke trouwde 8mei1914 met Hendrik Lucas DEDDEN en had geen kinderen.

4.            Taeke HEIDA zie verder IXs.

5.            Elisabeth HEIDA [510], geb. 24 jun 1894, overl. mei 1980, 85 jr. oud. Elisabeth trouwde 8dec1922 met Gerrit Roelofs HOFMAN en op 7sep1937 met Roelof HILBRINK er waren geen kinderen.

6.            Wobbigje HEIDA, geb. 19 jun 1896. Wobbigje trouwde 5nov1920 met Age Ales van TUINEN en kreeg  1 zoon en 3 dochters.

7.            Joukje HEIDA, geb. 9 aug 1898. Joukje trouwde 8jun1929 met Meint Jacob van 't MEER, er waren geen kinderen.

8.            Anna HEIDA, geb. 1903. Van Anna zijn verder geen gegevens bekend.

 

 

VIIIm. Jan Jans HEIDA, geb. 8 mrt 1856 te Mildam, tr. 11 jun 1885 op 29‑jarige leeftijd met de 31‑jarige Janke Ebeles LEGENDAL, geb. 7 sep 1853, overl. 25 jul 1930, 76 jr. oud. Janke was dochter van Antje Meints HEIDA.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Jans HEIDA zie verder IXt.

2.           Ebele Jans HEIDA, geb. 6 mei 1888 te Benedenknijpe, overl. 1976, 87 jr. oud, tr. met Andriesje FABER, geb. 25 mei 1894.  Hadden geen kinderen.

3.           Yke Jans HEIDA, geb. 18 okt 1890, overl. 2 okt 1966, 75 jr. oud. Yke trouwde op 31mei1919 met Keimpe Tjeerds WIETSMA en  heeft 1 zoon; Keimpes grootmoeder was Janke Tjeerds Heida;

4.           Hendrik Jans HEIDA zie verder IXu.

 

 

VIIIn. Anne Jans HEIDA, geb. 11 aug 1859 te Mildam, overl. 5 apr 1895 te Mildam, 35 jr. oud, tr. 5 aug 1894 op 34‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Neenske BOSMA, geb. 8 aug 1872, overl. 4 mei 1938, 65 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Anne HEIDA zie verder IXv.

 

 

VIIIo. Sipke Jans HEIDA, geb. 26 sep 1861 te Mildam, overl. 5 feb 1900 te Mildam, 38 jr. oud, tr. 12 mei 1887 op 25‑jarige leeftijd te Schoterland met de 23‑jarige Geertje Hanzes WESTERKAMP, geb. 16 aug  1863 te Terwispel, overl. 23 feb 1959 te Sneek, 95 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.       Ytje HEIDA, geb. 1 jan 1888. Ytje trouwde 9mei1912 met Wiebe Bouwes BUURSMA en had 2 zonen en 1 dochter.

2.       Ynske HEIDA, geb. 7 aug 1889. Ynske trouwde 5mrt1915 met Klaas Gerrit KINGMA en had 2 zonen.

3.       Jan HEIDA, geb. 27 okt 1891;  zou ongehuwd zijn overleden.

4.       Hans HEIDA, geb. 7 mrt 1895;  zou ongehuwd zijn overleden

5.       Stijntje HEIDA, geb. 20 apr 1897. Stijntje trouwde op 13mei1922 met Hendrik Joh. HOUWING en had 3 zonen.

6.       Kerst HEIDA , geb. 26 sep 1899; zou ongehuwd zijn overleden.

 

 

VIIIp. Gerrit HEIDA, geb. 28 jun 1858 te Nieuweschoot, overl. 15 mrt 1930 te Oudeschoot, 71 jr. oud, tr. 7 mei 1885 op 26‑jarige  leeftijd met de 28‑jarige Antje Pieters NIJENHUIS, geb. 10 sep 1856, overl. feb 1940, 83 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.       Folkert HEIDA zie verder IXw.

2.       Pieter HEIDA zie verder IXx.

3.       Gatske HEIDA, geb. 8 okt 1890, overl. 18 jun 1969, 78 jr. oud. Gatske trouwde 18dec1917 met Sybren Klazes HORNSTRA en kreeg 2 zonen en 2 dochters.

4.       Geeske HEIDA, geb. 12 nov 1899; Geeske was ongehuwd ?

 

 

VIIIq. Sipke HEIDA, geb. 30 okt 1863, overl. 10 mei 1940, 76 jr. oud, tr. 11 okt 1888 op 24‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Saakje Hielkes BROUWER, geb. 1864, overl. 3 jan 1959, 95 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hielke Sipkes HEIDA zie verder IXy.

2.            Folkert HEIDA zie verder IXz.

3.            Gerrit HEIDA zie verder IXaa.

4.            Klaas HEIDA, geb. 25 jul 1899, overl. 11 jul 1902 te Katlijk, 2 jr. oud.

 

 

VIIIr. Roel HEIDA, geb. 1 feb 1873 te Nieuweschoot, overl. 25 mrt 1956, 83 jr. oud, tr. 26 jan 1899 op 25‑jarige leeftijd met de  24‑jarige Geeske Remmelts OOSTERHOF, geb. 22 feb 1874, overl. 14 apr 1932, 58 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hiltje HEIDA, geb. mrt 1899, overl. 10 sep 1899 te  Katlijk, 0 jr. oud.

2.            Fokje HEIDA, geb. 12 aug 1900. Fokje trouwde 7mei1925 met Jacob Pieter SIERDSMA en kreeg 2  zonen en 1 dochter.

3.            Folkert HEIDA zie verder IXab.

4.            Remmelt HEIDA, geb. 1 feb 1904.

5.            Hiltje HEIDA, geb. 19 jun 1906. Hiltje trouwde op 11mei1933 met Arend Jans HEIDA.

6.            Gatske HEIDA, geb. 18 feb 1909. Gatske trouwde op 31dec1930 met Cornelis Klazes POST en had een zoon en een dochter.

 

 

VIIIs. Klaas HEIDA, geb. 16 okt 1876 te Katlijk, overl. 15 jul 1953, 76 jr. oud, tr. 5 jun 1902 op 25‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Sietske Klazes NIJENHUIS, geb. 24 feb 1877, overl. 5 mei 1963, 86 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Antje HEIDA, geb. 29 aug 1903. Antje trouwde op 20 mei 1925 te Rijswijk met Lomme Kornelis BOSMA (25nov1902-7aug1962) en kreeg 2 zonen en 4 dochters.

2.            Joukje HEIDA, geb. 6 jun 1907 te Katlijk. Joukje trouwde op 8 mei 1940 met Folkert HEIDA en kreeg 2 dochters

3.            Rinse HEIDA zie verder  IXad.

4.            Klaas Tjeerd HEIDA zie verder IXae.

 

 

VIIIt.  Jacob Rinses HEIDA, geb. 16 mrt 1886 te Katlijk, overl. 1 apr 1970, 84 jr. oud, tr. 17 mei 1913 op 27‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Grietje PIJLMAN, geb. 13 jun 1887, overl.14mei1955,         67 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Rinze Jacobs HEIDA zie verder  IXaf.

2.            Roelofje HEIDA, geb. 22 feb 1916. Roelofje trouwde op 15nov1946 met Sander Jisses SCHEPER en hebben 1 dochter.

3.            Joukje HEIDA, geb. 16 mei 1917. Joukje trouwde op 6mei1947 met Tiemen Gerrits BERGER en heeft 2 dochters.

4.            Ale Jacobs HEIDA zie verder IXag.

5.            Tjeerd Jacobs HEIDA zie verder IXah.

6.            Sipke Jacobs HEIDA zie verder IXai.

7.            Hendrik Jacobs HEIDA zie verder IXaj.

8.            Rykele Jacobs HEIDA zie verder IXak.

 

 

VIIIu. Gosse Luitzens HEIDA, geb. 2 mei 1846 te Bovenknijpe, overl. 14 aug 1923 te Benedenknijpe, 77 jr. oud, tr. 1 jun 1882 op 36‑jarige leeftijd te Schoterland met de 31‑jarige Wietske Klazes FABRIEK, geb. 8 mei 1851, overl. 30 nov 1887, 36 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Froukje HEIDA, geb. 18 apr 1883 te Bovenknijpe. Froukje trouwde 25sep1904 met Johannes LUKKES; op 28mei1908 met Sieger LUKKES (1 kind) en 9dec1912 met Jan Pieters KROON (3 zonen en 1 dochter)

2.            Jantje HEIDA, geb. 7 apr 1884 te Bovenknijpe. Jantje trouwde 6aug1905 met Gerrit Anes PONNE en kreeg 2 zonen en 3 dochters.

3.            Luitzen HEIDA, geb. 10 jun 1886, overl. 26 sep 1886, 0 jr. oud.

4.            Luitzen HEIDA, geb. 25 nov 1887, overl. 30 nov 1887, 0 jr. oud.

 

 

VIIIv. Johannes Luitzens HEIDA, geb. 25 jun 1857 te Bovenknijpe, tr. 29 aug 1889 op 32‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Trijntje  Joh. BROUWER [715], geb. 12 dec 1861.

             Uit dit huwelijk:

1.            Luitzen HEIDA, geb. 14okt1889 te Bovenknijpe, overl. 6dec1889 te Bovenknijpe, 0 jr. oud.

2.            Luitzen HEIDA, geb. 3 nov 1890;  ongehuwd overleden;

3.            Beeuwkjen HEIDA zie verder IXal.

4.            Froukje HEIDA, geb. 1 sep 1893, overl. 26 sep 1893, 0  jr. oud.

5.            Johannes HEIDA zie verder IXam.

6.            Meint HEIDA, geb. 16 aug 1898;  ongehuwd overleden;

7.            Andries HEIDA, geb. 17 sep 1901;  ongehuwd;

8.            Gosse HEIDA, geb. 22 aug 1903, overl. 1 sep 1903, 0 jr. oud.

 

 

VIIIw. Heine Pieters HEIDA [753], geb. 13 nov 1865 te Opsterland, tr. 9 mei 1895 op 29‑jarige leeftijd met Hiltje R. de JONG.

             Uit dit huwelijk:

1.       Rinse HEIDA, tr. met Aaltje MEULEBOER.

2.       Wikkie HEIDA; Wikkie zou gehuwd zijn met een HOGEVEEN.

3.       Jacobje HEIDA, geb. 13 dec 1896, overl. 3 nov 1961, 64 jr. oud. Jacobje trouwde 4sep1919 met Sieger Kl. van der LAAN

4.       Janna HEIDA, geb. 1898, overl. 20 jul 1963, 65 jr. oud. Janna was gehuwd met Gerbrand van der VEEN

5.       Pieter HEIDA, geb. 13 dec 1898, overl. 30 sep 1970, 71 jr. oud, tr. met Margje CREDIET, geb. 23 feb 1896.

6.       Harmke HEIDA, geb. 1902, overl. 22 dec 1973, 71 jr. oud. Harmke was gehuwd met S. BOSMA en had 2 zonen.

7.       Jan HEIDA, geb. feb 1903 te Katlijk, overl. 26 feb 1903 te Katlijk, 0 jr. oud.

8.       Sipkje HEIDA, geb. 1 okt 1904, overl. 29 aug 1973 te Groningen, 68 jr. oud. Sipkje was gehuwd met Wiebe HEIDA en had 3 zonen.

 

 

VIIIx. Klaske HEIDA, geb. 9 jan 1862 te Bovenknijpe.

             Kinderen van ongehuwde moeder:

1.       Elisabeth Klaskes HEIDA, geb. 13 jul 1885 te Benedednknijpe, overl. 4 jun 1947, 61 jr. oud. Elisabeth trouwde 15dec1904 met Sjouke Wiegers de JONG en had 2 zonen en 2 dochters; hun dochter Sietske trouwde met de journalist Douwe Bokkes MIEDEMA;

 

             Klaske trouwde 21mei1888 met Jan de JONG; en op 26mrt1891 met Wiebe Jelles HOFSTRA en kreeg 6 zonen en 4 dochters;

 

 

VIIIy. Hendrik Lammerts HEIDA, geb. 18 dec 1870 te Bovenknijpe, overl. 5 feb 1950 te Leeuwarden, 79 jr. oud, tr. 7 nov 1897 op 26‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Elisabeth Johanna van de WOUDE, geb. 30 mrt 1870, overl. 31 jan 1955, 84 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Anke Elisabeth HEIDA, geb. 28 nov 1898, overl. 10 jun 1951, 52 jr. oud. Anke trouwde 28sep1920 met Klaas Ferdinand VLIETSTRA en had  2 zonen en 1 dochter.

2.            Elisabeth Lammertina HEIDA, geb. 18 apr 1900, overl. 28  nov 1975, 75 jr. oud. Elisabeth trouwde 13aug1924 met Zeger Cloeck BEEKHUIS en had 1 zoon en 1 dochter.

3.            Lammert Hendriks HEIDA zie verder IXan.

 

 

IXa.    Jan Arends HEIDA, geb. 11 apr 1882, tr. 21 jul 1904 op 22‑jarige leeftijd te Heerenveen S met de 21‑jarige Janke Cornelis BAKKER, geb. 25 apr 1883.

             Uit dit huwelijk:

1.            Arend Jans HEIDA zie verder Xa.

2.            Kornelis Sjoerd Jans HEIDA zie verder Xb.

3.            Wietske HEIDA, geb. 1 feb 1915; is gehuwd geweest met Douwe AKKERMAN geb 2sep1914 en overl  3mrt1979 te St.Johannesga

4.            Jeep Jans HEIDA, geb. 5 mei 1923, overl. 21 feb 1924, 0 jr. oud.

 

 

IXb.    Jeep Arends HEIDA, geb. 22 apr 1884 te Oldelamer, overl. 29 feb 1960, 75 jr. oud, tr. 9 mei 1905 op 21‑jarige leeftijd te  Heerenveen S met de 19‑jarige Martje Cornelis BAKKER, geb. 9 nov 1885, overl. 25 jan 1937, 51 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.       Wietske Jeeps HEIDA, geb. 23 apr 1908, tr. 18 aug 1933 op 25‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Dirk Pieters IDZERDA, geb. 18 jul 1905, overl. 3 jul 1973, 67 jr. oud.

2.       Tjitske Jeeps HEIDA, geb. 19 sep 1909, tr. 1 mei 1933 op 23‑jarige leeftijd met de 30‑jarige Roelof Roelofs ter  HEIDE, geb. 18 nov 1902, overl. 13 okt 1942, 39 jr. oud.

 

 

IXc.     Roel Arends HEIDA, geb. 19 okt 1885, overl. 27 apr 1930, 44 jr. oud, tr. 11 mei 1912 op 26‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Annigje KROL, geb. 9 jul 1890, overl. apr 1944, 53 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Arend Roels HEIDA zie verder Xc.

2.            Aaltje HEIDA, geb. 12 dec 1916, overl. 20 okt 1979, 62 jr. oud, tr. 16 dec 1936 op 20‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Cornelis JAGER, geb. 8 sep 1910, overl. jun 1950, 39 jr. oud.

3.            Jan Roels HEIDA zie verder Xd.

4.            Jeep Roels HEIDA zie verder Xe.

 

 

IXd.    Eitze Arends HEIDA, geb. 4 mrt 1888, overl. 23 apr 1953, 65 jr. oud, tr. eerst met Aaltje HIELKEMA, die op 24 nov 1965 overleed; dit huwelijk eindigde voor maart 1916; hij hertrouwde op 9 mrt 1916 op 28‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Trijntje Hommes de VRIES, geb. 17 dec 1888 te het Meer, overl. jun 1938, 49 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Homme HEIDA zie verder Xf.

2.            Arend Eitzes HEIDA zie verder Xg.

3.            Hielke Eitzes HEIDA, geb. 18 jan 1921, overl. 14 jul 1979, 58 jr. oud, tr. 12 mei 1960 op 39‑jarige leeftijd met de 34‑jarige Lutske ten HAVE, geb. 31 jul 1925.

4.            Trijntje HEIDA, geb. 13 sep 1922. Trijntje trouwde op 28aug1945 met M. MEINSMA en kreeg 2 zonen en 3 dochters

5.            Wietske HEIDA, geb. 27 feb 1927.Wietske trouwde met Roelof SPAKMAN en vertrok in 1953 naar Australië.

 

 

IXe.     Jacob Arends HEIDA, geb. 1 mrt 1895, overl. 19 sep 1968 te Heerenveen, 73 jr. oud, tr. 13 mei 1920 op 25‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Sjoerdje BOSSCHA, geb. 16 okt 1898, overl. 25 jan 1991 te Heerenveen, 92 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Trijntje HEIDA, geb. 25 dec 1921.

 

 

IXf.     Jan Andries HEIDA, geb. 20 mei 1892, overl. 26 mrt 1972, 79 jr. oud, tr. 17 mei 1919 op 26‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Pietje Pieters GROEN, geb. 2 jul 1894, overl. 4 feb 1926,  31 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Ietje HEIDA, geb. 25 feb 1920.

2.            Dettje HEIDA, geb. 2 apr 1922 overl. 12 aug 2001, 20 nov 1947 geh. met Oene de BOER.

3.            Andries HEIDA zie verder Xh.

 

 

IXg.    Hendrik Andries HEIDA, geb. 11 okt 1898, overl. 11 feb 1947, 48 jr. oud, tr. 22 mei 1926 op 27‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Trijntje Egberts van der BERG, geb. 28 jun 1904, overl. 1jun1992, 87 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth HEIDA, geb. 16 apr 1927. Elisabeth trouwde 8dec1950 met Sjoerd MEERDING en kreeg 1 zoon en 3 dochters.

2.            Detje HEIDA, geb. 25 aug 1928. Detje trouwde 24dec1953 met Pieter ZWERVER en kreeg 1 zoon en 2 dochters.

3.            Aukje HEIDA, geb. 15 sep 1929. Aukje trouwde 22mei1958 met Hidzer SIETZEMA en kreeg 2 zonen.

4.            Andries HEIDA zie verder Xi.

5.            Egbertje HEIDA, geb. 5 nov 1932. Egbertje trouwde 2jun1962 met Rykele BOSMA en kreeg 2 zonen en 2 dochters.

6.            Grietje HEIDA, geb. 23 dec 1935. Grietje trouwde 16jul1964? met Anton ROEDEMA en kreeg 1 zoon.

7.            Fedde HEIDA zie verder  Xj.

8.            Janke HEIDA, geb. 6 jul 1941. Janke trouwde 24mei1968 met Tjeerd GEERTSEMA en kreeg 1 zoon en 1 dochter

9.            Anneke HEIDA, geb. 26 okt 1944. Anneke trouwde 12aug1970 met Samme Talsma en kreeg 1 zoon en 1 dochter.

 

 

IXh.    Jeep Folkerts HEIDA, geb. 10 nov 1886, overl. 5 dec 1963, 77 jr. oud, tr. 15 nov 1919 op 33‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Klaasje Jelles DIJKSTRA, geb. 2 dec 1897.

             Uit dit huwelijk:

1.            Martje HEIDA, geb. 2 feb 1920.

2.            Jelle HEIDA, geb. 19 jan 1921.

3.            Richtje HEIDA, geb. 2 mrt 1922, overl. 3 okt 1992, 70 jr. oud.

4.            Rika HEIDA, geb. 14 feb 1924.

5.            Folkert HEIDA, geb. 15 apr 1927.

 

 

IXi.     Roel Folkerts HEIDA, geb. 10 jul 1893, tr. 8 okt 1923 op 30‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Francisca MULDER, geb. 26 aug 1899, overl. feb 1977, 77 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Lucie Fransje HEIDA, geb. 30 jun 1924.

 

 

IXj.     Jan Folkerts HEIDA, geb. 24 apr 1895, overl. 11 apr 1951, 55 jr. oud, tr. 6 nov 1920 op 25‑jarige leeftijd met de 19‑jarige Hiltje Foekes van der WAL, geb. 8 jan 1901.

             Uit dit huwelijk:

1.            Martje HEIDA, geb. 5 apr 1921. Martje trouwde 3aug1950 met J. OOSTERHOFF en kreeg 1 zoon en 2 dochters.

2.            Elisabeth HEIDA, geb. 7 aug 1922. Elisabeth trouwde op 14 05 1955 met Tiemen RAMEYER en kreeg  1 zoon en 2 dochters.

3.            Folkert HEIDA  zie verder Xk.

4.            Foeke HEIDA zie verder Xl.

5.            Jan HEIDA zie verder Xm.

 

 

IXk.    Arend Folkerts HEIDA, geb. 18 jul 1899, overl. 12 sep 1992, 93 jr. oud, tr. 2 mei 1925 op 25‑jarige leeftijd met Hendrikje IJsbrands van der VEEN, overl. 9 mei 1989.

             Uit dit huwelijk:

1.            Albertje HEIDA, geb. 15 jul 1926. Albertje trouwde 12okt1950 met Jan WESTER en kreeg 1 zoon en 1 dochter.

2.            Martje HEIDA, geb. 19 okt 1929. Martje trouwde op 29apr1955 met Wiebe H. KOOPSTRA en kreeg 4 zonen.

 

 

IXl.     Jan Martens HEIDA, geb. 23 okt 1903, overl. 31 okt 1985, 82 jr. oud, tr. 20 sep 1928 op 24‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Femmigje Jans KRAAK, geb. 5 mei 1904, overl. 16 feb 1996, 91 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Marten HEIDA zie verder Xn.

2.            Jan HEIDA zie verder Xo.

3.            Ruurd HEIDA zie verder Xp.

4.            Pieter HEIDA, geb. 18 aug 1933, tr. 18 dec 1964 op 31‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Ebelina DATEMA, geb. 22 okt 1941; zijn vertrokken naar Woodstock in Canada en hebben 2 dochters.

5.            Elisabeth HEIDA, geb. 10 jun 1935. Elisabeth trouwde op 8okt1959 met Frans de JONG en  vertrokken naar Canada.

6.            Auke HEIDA, geb. 26 nov 1937, tr. 3 sep 1965 op 27‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Fokje Aukes KERSTMA, geb. 12 apr 1941;  hebben geen kinderen.

7.        Pietje HEIDA, geb. 13 apr 1940. Pietje trouwde op 16mei1963 met Egbert de VRIES en kreeg 1 zoon en 2 dochters.

 

 

IXm.   Jan HEIDA, geb. 16 mrt 1904 te Delfstrahuizen, overl. 17 sep 1998 te Nijeholtwolde, 94 jr. oud, tr. met Akke HEIDA, geb. 17 jan 1907, overl. 28 sep 1975, 68 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Homme Jeep HEIDA, geb. 31 mei 1938.

2.            Jeep HEIDA zie verder Xq.

3.            Jelle HEIDA zie verder Xr.

4.            Ruurd HEIDA, geb. 21 jan 1945.

 

 

IXn.    Wybren HEIDA, geb. 6 jun 1915, tr. 3 mei 1956 op 40‑jarige leeftijd met Fresia KURPERSHOEK.

             Uit dit huwelijk:

1.            Lambertus Theodorus HEIDA, geb. 12 dec 1959.

2.            Katharina Cornelia HEIDA, geb. 3 mei 1963.

 

 

IXo.    Jeep HEIDA, geb. 16 sep 1919, tr. 5 jun 1947 op 27‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Geertje van der BERG, geb. 9 feb 1921.

             Uit dit huwelijk:

1.            Homme Jan HEIDA zie verder Xs.

2.            Jacob HEIDA, geb. 25 mei 1953 te Oldeboorn.

3.            Hiltje Grietje HEIDA, geb. 2 mei 1957 te Oldeboorn.

 

 

IXp.    Gerrit Jelles HEIDA, geb. 21 dec 1919, overl. v. jan 1999, tr. 17 okt 1941 op 21‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Hindrikje STUIVER, geb. 31 okt 1916.

             Uit dit huwelijk:

1.       Jelle HEIDA zie verder Xt.

2.       Geertje HEIDA, geb. 12 sep 1944. Geertje trouwde op 21apr1966 met Karst de GRAAF, ze hebben  1 zoon en 2 dochters.

3.       Geeske HEIDA, geb. 2 jul 1949. Geeske trouwde op 06 12 1966 met Nico de WOLFF en kreeg 4 dochters.

4.       Harmke HEIDA, geb. 3 jul 1956. Harmke trouwde met Tjeerd JAARSMA en heeft 1 kind.

 

 

IXq.    Jan Jelles HEIDA, geb. 26 mei 1925, tr. 20 mei 1954 op 28‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Lutske SCHEPERS, geb. 18 dec 1929.

             Uit dit huwelijk:

1.            Elisabeth HEIDA, geb. 29 jan 1955.

2.            Geeske HEIDA, geb. 7 apr 1957.

3.            Klaske Janke HEIDA, geb. 7 apr 1957.

 

 

IXr.     Meint HEIDA, geb. 27 jan 1883 te Katlijk, overl. 29 dec 1947, 64 jr. oud, tr. mei 1907 op 24‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Klaasje Arjens WALLINGA, geb. 16 mrt 1880, overl. 22 okt 1951, 71 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Metje HEIDA, geb. 28 sep 1907;overl. op 28 feb 2001, 93 jaar oud. Metje trouwde 14jun1929 met Johannes de VRIES, geb 1 okt 1903 en overl. 24 jan 1971 en was smid te Kortehemmen; hun dochter is getrouwd met Jeen vd BERG.

2.            Arjen HEIDA, geb. 11 dec 1909, overl. 27 jan 1953, 43 jr. oud. Arjen was veehouder te Vinkega en stierf ongehuwd bij zijn  zusters Antje en Elisabeth.

3.            Antje HEIDA, geb. 18 okt 1911. Antje was ongehuwd en werd opgevoed bij tante Akke Dedden‑Heida.

4.            Klaasje HEIDA, geb. 9 sep 1913;  Klaasje trouwde met Jan BROEKMAN.

5.            Akke Elisabeth HEIDA, geb. 9 jul 1915, overl. 17 mei 1966, 50 jr. oud. Akke was totaal doof.

6.            Henderika HEIDA, geb. 26 mei 1920. Henderika trouwde 2jun1951 met Berend Haye VONK; zijn beide totaal doof.

7.            Elisabeth HEIDA, geb. 4 mei 1922. Elisabeth is ongehuwd en woont samen met haar zuster Antje.

 

 

IXs.     Taeke HEIDA, geb. 15 aug 1891, overl. 20 jun 1953, 61 jr. oud, trouwde met Dirkje BURGHART , geb. 8 aug 1897 (dit huwelijk eindigde voor april 1923; Taeke hertrouwde op 19 apr 1923 op 31‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Helena Jans SMIT, geb. 8 sep 1895, overl. 30 mei 1928, 32 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Catharina Helena HEIDA, geb. 8 mei 1924. Catharina trouwde 15aug1951 met Wilhelmus Joh.Marie MEYER en heeft 2 zonen.

2.            Metje Klazina HEIDA, geb. 4 aug 1927. Metje trouwde 6nov1951 met Gijsbert HOEK en heeft 1 zoon en 2 dochters.

 

 

IXt.     Jan Jans HEIDA, geb. 24 okt 1885 te Nieuweschoot, overl. 18 sep 1968 te Wolvega, 82 jr. oud, tr. 10 mei 1918 op 32‑jarige  leeftijd met de 27‑jarige Roelofje Luites de HAAN, geb. 30 mei 1890, overl. feb 1972, 81 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan HEIDA zie verder Xu.

2.            Jantje HEIDA, geb. 23 jan 1922. Jantje trouwde met Anton de JONG en woonden in Drachten.

 

 

IXu.    Hendrik Jans HEIDA, geb. 20 mrt 1894, overl. 26 jan 1973, 78 jr. oud, tr. 11 mei 1923 op 29‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Richtje Annes BROUWER, geb. 17 aug 1899.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jantje HEIDA, geb. 11 apr 1924. Jantje trouwde 11mei1948 met Pieter van de WEY en heeft 1 zoon en 1 dochter

2.            Geeske HEIDA, geb. 11 mrt 1926. Geeske trouwde 13mei1954 met Henk HUISMAN en heeft 1 zoon en 1 dochter.

3.            Ieke HEIDA, geb. 5 okt 1927. Ieke trouwde 13 mei1954 met Sije H. de JONG en heeft 3 zonen en 1 dochter.

4.            Anna HEIDA, geb. 19 nov 1929. Anna trouwde 1mei1953 met Meine NIJENHUIS en heeft 2 zonen.

5.            Ebele Jan HEIDA zie verder Xv.

 

 

IXv.    Jan Annes HEIDA, geb. 1 nov 1894 te Mildam, tr. met Elske BOSMA, geb. 25 okt 1893 te Oudeschoot.  Jan Annes Heida was politie‑agent in Amsterdam.

             Uit dit huwelijk:

1.            Foekje HEIDA, geb. 25 apr 1921.

 

 

IXw.   Folkert HEIDA, geb. 4 mrt 1886 te Mildam, overl. jul 1974, 88 jr. oud, tr. 9 mei 1914 op 28‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Grietje Hendriks SCHAAP, geb. 14 jan 1890, overl. 25 okt1955, 65 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Antje HEIDA, geb. 22 mrt 1916.Antje trouwde 13mei1939 met Hartman van der MOLEN en had 2 zonen.

2.            Fimke HEIDA, geb. 5 dec 1917. Fimke trouwde 16jul1942 met Anne BOUMA en heeft geen kinderen.

3.            Gerrit HEIDA zie verder Xw.

 

 

IXx.    Pieter HEIDA, geb. 19 okt 1888 te Mildam, overl. 1968, 79 jr. oud, tr. 9 mei 1912 op 23‑jarige leeftijd met de 22‑jarige  Hiltje Hommes SIEBENGA, geb. 23 jan 1890, overl. mrt 1977, 87 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Antje HEIDA, geb. 13 jan 1913. Antje trouwde op 9mei1933 met Jan Joh. AKKERMAN en kreeg 1 dochter.

2.            Homme HEIDA zie verder Xx.

3.            Gerrit HEIDA zie verder Xy.

 

 

IXy.    Hielke Sipkes HEIDA, geb. 7 jan 1889 te Mildam, overl. 28 mrt 1955, 66 jr. oud, tr. 10 mei 1919 op 30‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Ebeltjen Joh. van AARSEN, geb. 21 jul 1893, overl. 8 aug 1957, 64 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Sipke HEIDA zie verder Xz.

2.            Johannes HEIDA zie verder Xaa.

 

 

IXz.     Folkert HEIDA, geb. 30 mrt 1890, overl. 30 okt 1964 te Nijeholtpade, 74 jr. oud, tr. met Renske Teunis TOLMAN, geb. 26 apr 1891, overl. 4 feb 1961 te Nijeholtpade, 69 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Sipke HEIDA zie verder Xab.

2.            Teunis HEIDA zie verder Xac.

3.            Saakje HEIDA, geb. 12 jan 1923 te Ter Idzardt, overl. 13 jan 1993, 70 jr. oud. Saakje trouwde op 28okt1943 met Jacob OOSTERKAMP en had 4 zonen.

4.            Fedde HEIDA zie verder Xad.

 

 

IXaa.  Gerrit HEIDA, geb. 7 aug 1893, overl. 15 mrt 1969, 75 jr. oud, tr. met Jacoba Geerts van ES, geb. 14 feb 1895, overl. 9 okt 1991, 96 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Sipke HEIDA zie verder Xae.

2.            Geert HEIDA, geb. 22 nov 1930.

 

 

IXab.  Folkert HEIDA, geb. 18 feb 1902, overl. 12 mrt 1972, 70 jr. oud;  tr. 8 mei 1940 op 38‑jarige leeftijd met de 32‑jarige Joukje HEIDA, geb. 6 jun 1907 te Katlijk;

             Uit dit huwelijk:

1.            Cisca Geeske Irene HEIDA, geb. 30 apr 1942. Cisca trouwde op 15jul1965 met Roel Jaap de BOER en kreeg 1 zoon.

2.            Geeske Joukje HEIDA, geb. 27 mrt 1946. Geeske trouwde 22aug1968 met Jan Lolle LANDMAN en had 1 zoon en 1 dochter

 

 

IXad.  Rinse HEIDA, geb. 30 mrt 1910, tr. 4 jan 1940 op 29‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Jantje RUITER, geb. 1 sep 1916.

             Uit dit huwelijk:

1.            Ulrike Marianne HEIDA. Ulrike is getrouwd met Theo de JONG

2.            Gerda Marijke HEIDA, geb. 18 aug 1945. Gerda is 10mei1967 getrouwd met Robert J SCHOUMAN en hebben 1 zoon.

3.            Klazina Christina HEIDA, geb. 9 jan 1948. Klazina trouwde 22dec1970 met Harry de BRUYN en hebben 2 zonen.

 

 

IXae.  Klaas Tjeerd HEIDA, geb. 24 jul 1915 te Nieuweschoot, overl. 20 apr 1991 te Noordwolde, 75 jr. oud, tr. 28 nov 1950 op 35‑jarige leeftijd met de 30‑jarige Judith Johanna BOUMAN, geb. 10 apr 1920.

             Uit dit huwelijk:

1.            Piëta Judith HEIDA, geb. 16 mei 1952 te Groningen.

2.            Sietske Ann HEIDA, geb. 5 jun 1955 te Noordwolde.

3.            Christel Lucia HEIDA, geb. 25 dec 1959 te Hoogezand.

 

 

IXaf.   Rinze Jacobs HEIDA, geb. 15 mrt 1914 overl. 6 jul 2000, tr. 19 mei 1949 op 35‑jarige leeftijd met de 31‑jarige Ienskje BRANDENBURG, geb. 12 jan 1918 te Gersloot.

             Uit dit huwelijk:

1.       Jacob HEIDA, geb. 27 feb 1950, tr. 6 sep 1974 op 24‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Jetty KOLDIJK, geb. 16 nov 1950; woonde jul2000 in Dronrijp.

2.       Sietske HEIDA, geb. 7 okt 1952; gehuwd met Germ Hosper en jul2000 woonachtig te Oldeholtwolde;

3.       Grietje HEIDA, geb. 31 dec 1955; gehuwd met Aldert Hoekstra en jul2000 woonachtig te Vierpolders;

4.       Rinke HEIDA, geb. 11 dec 1961; gehuwd met Zwanet … en jul2000 woonachtig te Utrecht.

 

 

IXag.  Ale Jacobs HEIDA, geb. 25 dec 1918, overl. 25 apr 1973, 54 jr. oud, tr. 6 mei 1947 op 28‑jarige leeftijd met de 28‑jarige Trijntje Gerrits de BOER, geb. 15 aug 1918.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jacob HEIDA zie verder Xaf.

2.            Gerrit HEIDA, geb. 7 mei 1953.

 

 

IXah.  Tjeerd Jacobs HEIDA, geb. 7 jul 1921, tr. 29 jun 1951 op 29‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Djoekje Hermans BOSSCHER, geb. 29 jun 1924.

             Uit dit huwelijk:

1.            Ansje Gezina HEIDA, geb. 13 sep 1952.

2.            Jacob Herman HEIDA, geb. 18 nov 1954.

3.            Marjan Christina HEIDA, geb. 12 apr 1960.

 

 

IXai.   Sipke Jacobs HEIDA, geb. 17 jul 1922, tr. 13 apr 1951 op 28‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Etje Germs DIJKSTRA, geb. 22 aug 1927.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jacob HEIDA, geb. 7 okt 1951.

2.            Jantje HEIDA, geb. 19 feb 1958.

 

 

IXaj.   Hendrik Jacobs HEIDA, geb. 17 apr 1925, tr. 5 apr 1950 op 24‑jarige leeftijd met de 22‑jarige Tjitske Alle Jans BOSCH , geb. 18 mei 1927.

             Uit dit huwelijk:

1.            Geertje HEIDA, geb. 28 mrt 1950. Geertje trouwde 15nov1972 met Martinus DIJKHOFF en heeft 2 zonen.

2.            Grietje HEIDA, geb. 28 feb 1954.

3.            Alle Jan HEIDA, geb. 14 jun 1958.

4.            Cobie HEIDA, geb. 27 dec 1961.

 

 

IXak.  Rykele Jacobs HEIDA, geb. 18 mei 1926, tr. 24 nov 1965 op 39‑jarige leeftijd met de 33‑jarige Jaike Tjeerds de VRIES, geb. 3 dec 1931.

             Uit dit huwelijk:

1.            Eke HEIDA, geb. 26 jun 1958.

2.            Jaap Tjeerd HEIDA, geb. 28 jul 1961.

3.            Nanne HEIDA, geb. 24 mrt 1965.

 

 

IXal.   Beeuwkjen HEIDA, geb. 1 mrt 1892.

             Kinderen van ongehuwde moeder:

1.            Froukje HEIDA, geb. 3 nov 1919 te Katlijk. Froukje trouwde met Jan van der HONING en kreeg 2 zonen en 3 dochters.

 

             Beeuwkje trouwde 18mei1924 met Roelof Jacob de BOER en had 2 dochters.

 

 

IXam. Johannes HEIDA, geb. 3 sep 1895, overl. 1963, 67 jr. oud, tr. 11 mei 1923 op 27‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Joukje Hendriks HIELKEMA, geb. 10 mrt 1898, overl. 11 mei 1967 te Nieuwehorne, 69 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Johannes HEIDA zie verder Xag.

2.            Trijntje HEIDA, geb. 12 dec 1937. Trijntje trouwde op 27jan1960 met Jarig MOL en had 2 zonen en 1 dochter.

 

 

IXan. Lammert Hendriks HEIDA, geb. 5 okt 1902, overl. 10 okt 1974, 72 jr. oud, tr. 14 apr 1930 op 27 jarige leeftijd te Leeuwarden met de 28 jarige Hendrika G. HES, geb. 3 mrt 1902.

             Uit dit huwelijk:

1.            Gesina Cath. HEIDA, geb. 17 feb 1932. Gesina trouwde 2mei1959 met Frits SCHIPPERS en kreeg 2 zonen en 1 dochter.

 

 

Xa.      Arend Jans HEIDA, geb. 9 okt 1904 overl. 12 jul 2000, tr. 10 mei 1928 op 23‑jarige leeftijd met de 22‑jarige Jantje H BOSMA, geb. 21 nov 1905; overl. 12 aug 1986.

             Uit dit huwelijk:

1.            Janny HEIDA, geb. 19 mei 1929, tr. 4 dec 1953 op 24‑jarige leeftijd met de 27‑jarige Sies KOOPMAN, geb. 12 apr 1926.

2.            Jan Arends HEIDA zie verder XIa.

 

 

Xb.      Kornelis Sjoerd Jans HEIDA, geb. 22 nov 1908, tr. 15 jan 1930 op 21‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Doetje de HAAN, geb. 1 jun 1908.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan HEIDA zie verder  XIb.

2.            Oene HEIDAzie verder XIc.

3.            Arend HEIDA zie verder XId.

 

 

Xc.      Arend Roels HEIDA, geb. 17 nov 1913, tr. 6 nov 1941 op 27‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Gerardina VISSER, geb. 10 mrt 1915.

             Uit dit huwelijk:

1.            Trijntje HEIDA, geb. 29 sep 1947.

2.            Roelof Arend HEIDA, geb. 27 jan 1954.

 

 

Xd.      Jan Roels HEIDA, geb. 21 okt 1920, tr. 24 nov 1939 op 19‑jarige leeftijd met de 19‑jarige Maria SCHULZ , geb. 17 mrt 1920.

             Uit dit huwelijk:

1.            Roelof Arend HEIDA zie verder XIe.

2.            Gerrit Jan HEIDA, geb. 26 dec 1941, tr. 14 sep 1968 op 26‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Anita BASTIN, geb. 29 jun 1942.

3.            Jan HEIDA zie verder XIf.

4.            Annigje Aaltje HEIDA, geb. 19 mei 1949. Annigje is 17nov1972 gehuwd met Cornelis Franciscus van de PLOEG, en heeft 1 zoon;

5.            Mary Elisabeth HEIDA, geb. 15 sep 1953. Mary is 12dec78 gehuwd met André Maria JANSEN

6.            Sonja HEIDA, geb. 21 apr 1964.

 

 

Xe.      Jeep Roels HEIDA, geb. 6 mei 1924, tr. 3 nov 1949 op  25‑jarige leeftijd met de 19‑jarige Wietske de BOER, geb. 12 nov 1929. Jeep werd ook wel Kramer genoemd naar zijn pleegvader.

             Uit dit huwelijk:

1.            Beeuwkjen HEIDA, geb. 15 feb 1950.

2.            Ynske HEIDA, geb. 16 mrt 1951. Ynske is op 5aug71 gehuwd met Jan Gooitzen DIJKSTRA, onderwijzer te Beetgum;

3.            Trijntje HEIDA, geb. 25 sep 1963.

 

 

Xf.       Homme HEIDA, geb. 8 mei 1918 te Oosterwolde, overl. 14 dec 1998 te Gorredijk, 80 jr. oud, tr. 12 mei 1950 op 32‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Jitske DOL, geb. 27 aug 1924.

             Uit dit huwelijk:

1.            Eitze Egberts HEIDA zie verder XIg.

2.            Jantje HEIDA, geb. 14 jun 1954, overl. feb 1976, 21 jr. oud. was onderwijzeres en kwam in Epe om het leven.

3.            Egbert Eitzes HEIDA zie verder XIh.

 

 

Xg.      Arend Eitzes HEIDA, geb. 1 okt 1919, overl. 27 feb 1970, 50  jr. oud, tr. 27 jan 1944 op 24‑jarige leeftijd met de 20‑jarige Ietje de GROOT, geb. 30 jul 1923.

             Uit dit huwelijk:

1.            Eitze HEIDA, geb. 14 jun 1944.

2.            Bientje HEIDA, geb. 7 mei 1949. Bientje is op 20dec72 gehuwd met Willem van der MEULEN, hebben 1 zoon.

 

 

Xh.      Andries HEIDA, geb. 9 feb 1924, tr. 12 aug 1960 op 36‑jarige leeftijd met de 34‑jarige Sjoukje de VRIES, geb. 25 dec 1925.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Wieger HEIDA, geb. 16 jul 1961.

2.            Ietske HEIDA, geb. 12 mei 1964.

 

 

Xi.       Andries HEIDA, geb. omstreeks 17 feb 1931, tr. 18 feb 1954 met de 21‑jarige Wiepke SCHIERE, geb. 24 mei 1932.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hendrik Andries HEIDA, geb. 17 aug 1957 te Wolvega.

2.            Thomas HEIDA, geb. 28 mrt 1961 te Wolvega.

3.            Fokje HEIDA, geb. 22 sep 1962 te Sneek.

4.            Elizabeth HEIDA, geb. 31 mrt 1967 te Sneek.

 

 

Xj.       Fedde HEIDA, geb. 23 apr 1939, tr. 28 apr 1966 op 27‑jarige  leeftijd met de 25‑jarige Fokje BLOM, geb. 26 aug 1940.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hendrik HEIDA, geb. 22 feb 1967.

2.            Aukje HEIDA, geb. 1 dec 1968.

 

 

Xk.      Folkert HEIDA, geb. 4 okt 1933, tr. 21 dec 1954 op 21‑jarige leeftijd met Tiny van EERTEN.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Folkert HEIDA, geb. 9 jun 1966 te Groningen.

2.            Linda HEIDA, geb. 31 mrt 1969 te Groningen.

 

 

Xl.       Foeke HEIDA, geb. 5 dec 1937, tr. met Hendrikje ZIJLSTRA, geb. 14 jun 1936.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hielke HEIDA, geb. 13 jun 1961.

2.            Jan HEIDA, geb. 21 nov 1962.

3.            Hiltje HEIDA, geb. 20 aug 1965.

4.            Janny HEIDA, geb. 2 dec 1966.

5.            Marta HEIDA, geb. 2 dec 1966.

 

 

Xm.     Jan HEIDA, geb. 12 mrt 1941, tr. 6 jun 1967 op 26‑jarige leeftijd met de 22‑jarige   Aaltje ZIEL, geb. 14 jul 1944.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jan Peter HEIDA, geb. 18 jun 1968.

2.            Arend Fokke HEIDA, geb. 17 mei 1969.

3.            Elisabeth HEIDA, geb. 29 nov 1971.

 

 

Xn.      Marten HEIDA, geb. 6 feb 1929, tr. 15 sep 1954 op 25‑jarige  leeftijd met de 22‑jarige Aukje SMID , geb. 5 apr 1932.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jacobje HEIDA, geb. 7 okt 1955 te Opende (Gron). Jacobje trouwde met Klaas HOFMAN

2.            Jan HEIDA, geb. 16 jan 1957 te Nieuwlande, tr. met Gerda CLAASSEN.

3.           Hendrik Anne HEIDA zie verder XIi.

4.           Ruurd Pieter HEIDA, geb. 29 jan 1960 te Nieuwlande.

5.           Leffert HEIDA, geb. 1 jan 1961 te Metslawier.

6.           Femmigje Elisabeth HEIDA, geb. 5 sep 1964 te Zaamslag.

 

 

Xo.      Jan HEIDA, geb. 31 jul 1930, tr. 27 apr 1957 op 26‑jarige leeftijd met Anneke SNIJDER.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jantje HEIDA, geb. 15 feb 1958.

2.            Jan HEIDA, geb. 30 okt 1961.

3.            Femmigje Pietje HEIDA, geb. 29 dec 1965.

 

 

Xp.      Ruurd HEIDA, geb. 1 jan 1932, tr. 10 mei 1957 op 25‑jarige leeftijd met de 20‑jarige Johanna WISSE, geb. 25 aug 1936 te Vrouwenpolder.

             Uit dit huwelijk:

1.            Femmigje Pieternella HEIDA.

2.            Johanna HEIDA, geb. 29 mei 1958; Johanna is gehuwd met een DIJKSTRA.

3.            Jan HEIDA, geb. 4 mei 1961.

4.            Andries HEIDA, geb. 23 jun 1964 te Heerenveen.

5.            Marten Ruurd HEIDA, geb. 2 nov 1965.

 

 

Xq.      Jeep HEIDA, geb. 23 jun 1939, tr. 8 nov 1963 op 24‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Sjoukje Trijntje DIJKSTRA, geb. 22 okt 1939 te Sonnega.

             Uit dit huwelijk:

1.            Marja Akke HEIDA, geb. 24 sep 1964 te Wolvega.

2.            Jan HEIDA, geb. 4 jan 1966 te Langelille.

3.            Anneke HEIDA, geb. 11 mei 1970 te Heerenveen.

4.            Jelle HEIDA, geb. 14 okt 1976 te Langelille.

 

 

Xr.      Jelle HEIDA, geb. 26 jul 1940, tr. 8 sep 1960 op 20‑jarige leeftijd met de 20‑jarige   Roelofje BLOM, geb. 23 nov 1939 te Nijelamer.

             Uit dit huwelijk:

1.            Antje HEIDA, geb. 8 jan 1961 te Heerenveen.

2.            Jan HEIDA, geb. 16 aug 1965 te Baard.

3.            Akke HEIDA, geb. 9 sep 1968.

4.            Roelof Andries HEIDA, geb. 6 mrt 1975.

 

 

Xs.       Homme Jan HEIDA, geb. 31 mrt 1948, tr. 28 nov 1971 op 23‑jarige leeftijd te Bergum met de 21‑jarige Afke de ROO, geb. 18 okt 1950.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jeep Albert HEIDA, geb. 19 okt 1972.

2.            Akke Geertje HEIDA, geb. 17 jul 1975.

3.            Marius Joh. HEIDA, geb. 22 jun 1977.

 

 

Xt.       Jelle HEIDA, geb. 24 feb 1942, tr. 8 jul 1966 op 24‑jarige leeftijd met de 21‑jarige   Rinske EYSINGA, geb. 6 sep 1944.  Jelle en zijn vrouw zijn beide doof.

             Uit dit huwelijk:

1.            Edwin HEIDA, geb. 9 dec 1975.

2.            Petra HEIDA, geb. 27 apr 1978.

 

 

Xu.      Jan HEIDA, geb. 13 jul 1919, tr. 25 aug 1951 op 32‑jarige leeftijd met de 22‑jarige  Willy BARGEMAN, geb. 5 okt 1928.

             Uit dit huwelijk:

1.            Janke Wilma HEIDA, geb. 1 aug 1952.

2.            Roelien Janet HEIDA, geb. 24 feb 1955.

3.            Charlotte Janet HEIDA, geb. 16 jan 1961.

 

 

Xv.      Ebele Jan HEIDA, geb. 21 feb 1940 te Nieuweschoot, tr. 25 mei 1964 op 24‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Grietje VELD, geb. 26 nov 1940 te Oldeboorn.

             Uit dit huwelijk:

1.             Hendrik HEIDA, geb. 5 jun 1965.

2.             Tiny HEIDA, geb. 26 jun 1966.

3.             Klaas HEIDA, geb. 10 mrt 1970.

 

 

Xw.     Gerrit HEIDA, geb. 2 jul 1920, tr. 6 mrt 1941 op 20‑jarige leeftijd met de 20‑jarige  Aaltje Egberdina HUISMAN, geb. 9 apr 1920, overl. 16 aug 1961 te Oldeholtwolde, 41 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Saakje HEIDA, geb. 11 jun 1941, overl. omstreeks 1998. Saakje trouwde 24nov1965 met Simon KROMHOUT en had 2 dochters.

2.            Grietje HEIDA, geb. 5 nov 1942. Grietje trouwde op 26jan1965 met Anne STAMHUIS en heeft 2 zonen.

3.            Folkert HEIDA zie verder  XIj.

4.            Wietske HEIDA, geb. 6 jul 1946. Wietske trouwde 28dec1972 met Arie KOOY en heeft 1 zoon en 1 dochter.

 

 

Xx.      Homme HEIDA, geb. 26 feb 1914, tr. met Antje de JONG, geb. 5 feb 1913.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hiltje Tetje HEIDA, geb. 28 aug 1938; ongehuwde lerares te Meppel ?

2.            Jelle Pieter HEIDA zie verder XIk.

 

 

Xy.      Gerrit HEIDA, geb. 14 feb 1919, tr. 16 aug 1946 op 27‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Willy BRUINSMA, geb. 6 okt 1922.

             Uit dit huwelijk:

1.       Anneke HEIDA, geb. 25 dec 1947.

2.       Pieter Gerrit HEIDA zie verder XIl.

3.       Paul Aggo Nico HEIDA, geb. 16 sep 1954 te Tjalleberd, tr. 10 jun 1976 op 21‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Tineke TERPSTRA, geb. 31 jan 1955.

4.       Gerrit Willem HEIDA, geb. 1 mrt 1958.

 

 

Xz.      Sipke HEIDA, geb. 2 mrt 1920, overl. 20 nov 1990, 70 jr. oud, tr. 7 aug 1947 op 27‑jarige leeftijd met de 26‑jarige Jansje MULDER, geb. 11 jul 1921, overl. 22 aug 1998, 77 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            Hielke HEIDA zie verder XIm.

2.            Jacob HEIDA zie verder XIn.

 

 

Xaa.    Johannes HEIDA, geb. 27 feb 1924, tr. 2 aug 1946 op 22‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Geertje BIJL, geb. 19 nov 1924.

             Uit dit huwelijk:

1.            Eberhard Uno HEIDA, geb. 1 okt 1950, tr. met Marijke vd NIEUWENHUIJZEN.

2.            Gijsbert Harolt HEIDA, geb. 24 mei 1953.

 

 

Xab.    Sipke HEIDA, geb. 2 apr 1916, overl. 30 jan 1999, 82 jr. oud, tr. 16 mrt 1940 op 23‑jarige leeftijd met de 18‑jarige Fokje KROL, geb. 16 apr 1921.

             Uit dit huwelijk:

1.            Eitje HEIDA, geb. 16 apr 1940.

2.            Renske HEIDA, geb. 13 mrt 1943. Renske trouwde op 13dec1968 met Johannes HOEKSTRA en heeft 1 dochter

 

 

Xac.    Teunis HEIDA, geb. 8 feb 1921, tr. 22 mei 1947 op 26‑jarige  leeftijd met de 22‑jarige Romkje PIJLMAN, geb. 14 jun 1924, overl. 10 feb 1971, 46 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.       Folkert HEIDA, geb. 14 feb 1949, tr. 15 okt 1976 op 27‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Jannie KOERTS, geb. 5 nov 1954.

2.       Gerda HEIDA, geb. 12 feb 1957;     Gerda trouwde met Kees PUNTER.

3.       Eise HEIDA, geb. 23 jun 1963.

 

 

Xad.    Fedde HEIDA, geb. 15 mei 1925, tr. 29 apr 1949 op 23‑jarige leeftijd met de 18‑jarige Stijntje ELSINGA, geb. 12 okt 1930 te Oldeholtpade, overl. 5 okt 1992, 61 jr. oud.

             Uit dit huwelijk:

1.            familie stelt het niet op prijs dat deze gegevens openbaar zijn.

 

 

Xae.    Sipke HEIDA, geb. 19 nov 1921, tr. 31 okt 1952 op 30‑jarige leeftijd met de 31‑jarige Jantje SIEGERSMA, geb. 14 apr 1921.

             Uit dit huwelijk:

1.            Gerrit HEIDA, geb. 7 okt 1953.

2.            Jacoba Uilkje HEIDA, geb. 17 okt 1957.

3.            Uilkje Jacoba HEIDA, geb. 12 apr 1959.

 

 

Xaf.    Jacob HEIDA, geb. 18 jun 1949, tr. 13 nov 1970 op 21‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Joke Maaike KATTOUW, geb. 10 dec 1948.

             Uit dit huwelijk:

1.            Alex HEIDA, geb. 16 mrt 1972.

2.            Setske HEIDA, geb. 25 feb 1974.

 

 

Xag.    Johannes HEIDA, geb. 15 jun 1927 te Haulerwijk, tr. 8 mei 1964 op 36‑jarige leeftijd met de 25‑jarige Jeltje KATS, geb. 19 mei 1938 te Haulerwijk.

             Uit dit huwelijk:

1.            Aaltje HEIDA, geb. 29 jan 1965.

2.            Jelkjen HEIDA, geb. 7 aug 1966.

3.            Trientje HEIDA, geb. 7 jul 1968.

4.            Johanna Trijntje HEIDA, geb. 23 apr 1972.

5.            Johannes HEIDA, geb. 16 dec 1973.

 

 

XIa.    Jan Arends HEIDA, geb. 7 jun 1932, tr. met Gretha JAGER, geb. 12 aug 1939.

             Uit dit huwelijk:

1.            Arend HEIDA, geb. 27 apr 1957.

2.            Anne Hendrik HEIDA, geb. 6 mei 1960.

3.            Jantje Sjoerdje HEIDA, geb. 4 feb 1964.

 

 

XIb.    Jan HEIDA, geb. 17 mei 1930, overl. 30 jul 1995 te Leeuwarden, 65 jr. oud, tr. 20 okt 1955 op 25‑jarige leeftijd met de 24-jarige Anna VLEESHOUWER, geb. 17 feb 1931.

             Uit dit huwelijk:

1.            Minke HEIDA, geb. 6 jan 1958.

2.            Kornelis Sjoerd HEIDA, geb. 26 aug 1968.

 

 

XIc.     Oene HEIDA, geb. 21 jan 1938, tr. 27 nov 1958 op 20‑jarige leeftijd met Ytje Aafke EVERAARS.

             Uit dit huwelijk:

1.            Kornelis HEIDA, geb. 1 aug 1960.

2.            Bauke HEIDA, geb. 11 jan 1962.

3.            Jan HEIDA, geb. 16 mrt 1965.

4.            Sietze HEIDA, geb. 7 sep 1970.

 

 

XId.    Arend HEIDA, geb. 1 jan 1941, tr. 5 nov 1964 op 23‑jarige leeftijd met de 23‑jarige Lummigje KOEN, geb. 2 jan 1941.

             Uit dit huwelijk:

1.            Kornelis Jan HEIDA, geb. 7 mrt 1967.

2.            Jeannette HEIDA, geb. 19 okt 1970.

 

 

XIe.     Roelof Arend HEIDA, geb. 18 dec 1939, tr. 6 aug 1964 op 24‑jarige leeftijd met de 21‑jarige Tineke DEIMAS, geb. 4  nov 1942.

             Uit dit huwelijk:

1.            Jolanda Marg. HEIDA, geb. 21 aug 1965.

2.            Marco HEIDA, geb. 23 apr 1971.

 

 

XIf.     Jan HEIDA, geb. 23 jul 1946, tr. 4 sep 1969 op 23‑jarige leeftijd met de 19‑jarige Lijda GRAVENDAAL, geb. 15 dec 1949.

             Uit dit huwelijk:

1.            Robert HEIDA.

2.            Peter George HEIDA, geb. 11 jan 1973.

 

 

XIg.    Eitze Egberts HEIDA, geb. 15 mrt 1952, tr. 24 mei 1976 op 24‑jarige leeftijd met de 20‑jarige Willy JONKMAN, geb. 18 aug 1955.

             Uit dit huwelijk:

1.       Jurjen HEIDA.

2.       Rinskje HEIDA.

 

 

XIh.    Egbert Eitzes HEIDA, geb. 20 dec 1961, tr. met Siepie ?

             Uit dit huwelijk:

1.       Jelmer HEIDA.

2.       Djura HEIDA.

 

 

XIi.     Hendrik Anne HEIDA, geb. 4 jan 1958 te Nieuwlanmde, tr. met  Netty BOS.

             Uit dit huwelijk:

1.            Eva HEIDA, geb. 21 mei 1979 te Dokkum.

 

 

XIj.     Folkert HEIDA, geb. 23 jan 1944, overl. 17 sep 1998, 54 jr. oud, tr. 22 dec 1967 op 23‑jarige leeftijd met de 22‑jarige Grietje GRUPSTRA, geb. 28 jan 1945 te Oldeholwolde.

             Uit dit huwelijk:

1.            Gerrit HEIDA, geb. 4 nov 1968.

2.            Ronnie HEIDA, geb. 19 nov 1972.

 

 

XIk.    Jelle Pieter HEIDA, geb. 20 aug 1942, tr. 10 sep 1966 op 24‑jarige leeftijd te Lemmer met de 23‑jarige   Adriana de BERG, geb. 20 mrt 1943.

             Uit dit huwelijk:

1.            Tanja HEIDA, geb. 20 jan 1969.

2.            Nienke HEIDA, geb. 15 mrt 1971.

 

 

XIl.     Pieter Gerrit HEIDA, geb. 21 jan 1950 te Groningen, tr. 29 sep 1975 op 25‑jarige leeftijd met de 24‑jarige Jannie KLEENE, geb. 26 mrt 1951.

             Uit dit huwelijk:

1.            Marieke HEIDA, geb. 26 feb 1977.

 

 

XIm.   Hielke HEIDA, geb. 30 dec 1948, tr. 23 dec 1976 op 27‑jarige leeftijd met Elisabeth WOUDBERG.

             Uit dit huwelijk:

1.            Marco HEIDA.

2.            Edwin HEIDA.

 

 

XIn.    Jacob HEIDA, geb. 17 sep 1952, tr. met Hillie KOOPMANS .

             Uit dit huwelijk:

1.            Sipke HEIDA.

2.            Gosse HEIDA

 

 

FAMILIE – “BOEK”

 I N H O U D